dizionario Inglese-Italiano »

thanks to, thanks significa in italiano

IngleseItaliano
thanks (grateful feelings)
noun
[UK: θæŋks]
[US: ˈθæŋks]

ringraziamentonoun

thanks (used to express appreciation or gratitude)
interjection

grazieinterjection

thanks to (because of)
preposition

grazie apreposition

no, thanks interjection

grazieinterjection

many thanks interjection

grazie milleinterjection

grazie molteinterjection

no, thanks interjection

nointerjection

many thanks interjection

grazie tanteinterjection

molte grazieinterjection

tante grazieinterjection

thanks a million (thanks a great many times)
interjection

grazie milleinterjection

thanks for your help phrase

grazie per il tuo aiutophrase

grazie per il vostro aiutophrase

toad [toads] (amphibian similar to a frog)
noun
[UK: təʊd]
[US: toʊd]

rosponoun
{m}