dicţionar Maghiar-Englez » vezetés meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
vezetés főnév

management◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.nɪdʒ.mənt] [US: ˈmæ.nədʒ.mənt]

control◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

driving◼◼◻ noun
[UK: ˈdraɪv.ɪŋ] [US: ˈdraɪv.ɪŋ]

lead◼◼◻ noun
[UK: liːd] [US: ˈled]

lead to◼◼◻ noun
[UK: liːd tuː] [US: ˈled ˈtuː]

leadership◼◼◻ noun
[UK: ˈliː.də.ʃɪp] [US: ˈliː.dər.ˌʃɪp]

command◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈmɑːnd] [US: kə.ˈmænd]

conduct◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈdʌkt] [US: kən.ˈdəkt]

direction◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

governance◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nəns] [US: ˈɡʌ.vər.nəns]

guidance◼◻◻ noun
[UK: ˈɡaɪdns] [US: ˈɡaɪ.dəns]

leading◼◻◻ noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ] [US: ˈliːd.ɪŋ]

leads◼◻◻ noun
[UK: liːdz] [US: ˈliːdz]

running◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

captaincy noun
[UK: ˈkæp.tən.si] [US: ˈkæp.tən.si]

conduction noun
[UK: kən.ˈdʌk.ʃn̩] [US: kən.ˈdək.ʃn̩]

conductorship noun
[UK: kənˈdʌktəʃɪp ] [US: kənˈdʌktərʃɪp ]

guiding noun
[UK: ˈɡaɪd.ɪŋ] [US: ˈɡaɪd.ɪŋ]

helm noun
[UK: helm] [US: ˈhelm]

manuduction noun
[UK: mˌanjuːdˈʌkʃən] [US: mˌænjuːdˈʌkʃən]

tooling noun
[UK: ˈtuːl.ɪŋ] [US: ˈtuːl.ɪŋ]

vezetés gépkocsival főnév

driving noun
[UK: ˈdraɪv.ɪŋ] [US: ˈdraɪv.ɪŋ]

vezetés nélküli melléknév

guideless adjective
[UK: ɡaɪd.ləs] [US: ɡaɪd.ləs]

unpiloted adjective
[UK: ˌʌnˈpaɪlətɪd ] [US: ʌnˈpaɪlətɪd ]

vezetése alatt

under the direction of[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə dɪ.ˈrek.ʃn̩ əv] [US: ˈʌnd.r̩ ðə də.ˈrek.ʃn̩ əv]

vezetése mellett

under the direction of[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə dɪ.ˈrek.ʃn̩ əv] [US: ˈʌnd.r̩ ðə də.ˈrek.ʃn̩ əv]

vezetési pont főnév

command-post◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈmɑːnd pəʊst] [US: kə.ˈmænd poʊst]

vezetési sáv

conduction band[UK: kən.ˈdʌk.ʃn̩ bænd] [US: kən.ˈdək.ʃn̩ ˈbænd]

vezetési tanácsadás főnév

management consulting◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.nɪdʒ.mənt kən.ˈsʌlt.ɪŋ] [US: ˈmæ.nədʒ.mənt kən.ˈsəlt.ɪŋ]

vezetési érzék

road-sense[UK: rəʊd sens] [US: roʊd ˈsens]

vezetéstudomány főnév

management sciences noun
[UK: ˈmæ.nɪdʒ.mənt ˈsaɪən.sɪz] [US: ˈmæ.nədʒ.mənt ˈsaɪən.səz]

vezetésével

under the direction of[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə dɪ.ˈrek.ʃn̩ əv] [US: ˈʌnd.r̩ ðə də.ˈrek.ʃn̩ əv]

adásvonal vezetés főnév

routing noun
[UK: ˈruːt.ɪŋ] [US: ˈruːt.ɪŋ]

alkoholos vagy egyéb befolyásoltság vezetéskor

DUI (driving under influence)

antenna-bevezetés főnév
távk

lead-in noun
[UK: liːd ɪn] [US: ˈled ɪn]

antennalevezetés főnév

down-lead noun
[UK: daʊn liːd] [US: ˈdaʊn ˈled]

autóvezetési óra

driving lesson[UK: ˈdraɪv.ɪŋ ˈles.n̩] [US: ˈdraɪv.ɪŋ ˈles.n̩]

bevezetés főnév

introduction◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.trə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˌɪn.trə.ˈdək.ʃn̩]

implement◼◼◻ noun
[UK: ˈɪm.plɪ.ment] [US: ˈɪm.plə.mənt]

induction◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈdək.ʃn̩]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies