dicţionar Maghiar-Englez » tartósság meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
tartósság főnév

durability◼◼◼ noun
[UK: ˌdjʊə.rə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: də.rə.ˈbɪ.lə.ti]

endurance◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns] [US: ˈen.də.rəns]

lasting◼◼◻ noun
[UK: ˈlɑːst.ɪŋ] [US: ˈlæ.stɪŋ]

permanence◼◼◻ noun
[UK: ˈpɜː.mə.nəns] [US: ˈpɝː.mə.nəns]

strength◼◻◻ noun
[UK: streŋθ] [US: ˈstreŋkθ]

continuity noun
[UK: ˌkɒn.tɪ.ˈnjuːɪ.ti] [US: ˌkɑːn.tə.ˈnuːə.ti]

durableness noun
[UK: ˈdjʊərəblnəs ] [US: ˈdʊrəbəlnəs ]

fastness noun
[UK: ˈfɑːst.nəs] [US: ˈfæst.nəs]

longevity noun
[UK: lɒn.ˈdʒev.ət.i] [US: lɔːn.ˈdʒev.ət.i]

obstinacy noun
[UK: ˈɒb.stɪ.nə.si] [US: ˈɑːb.stə.nə.si]

perdurability noun
[UK: pˌɜːdjʊərəbˈɪlɪti] [US: pˌɜːdʒɚrəbˈɪlɪɾi]

permanency noun
[UK: ˈpɜː.mə.nən.si] [US: ˈpɝː.mə.nən.si]

serviceability noun
[UK: ˌsɜːvɪsəˈbɪlɪti ] [US: ˌsɜrvəsəˈbɪlɪti ]

stableness noun
[UK: ˈsteɪblnəs ] [US: ˈsteɪbəlnəs ]

stand-up noun
[UK: stænd ʌp] [US: ˈstænd ʌp]

standing noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈstænd.ɪŋ]

substantiality noun
[UK: səb.ˌstæn.ʃɪ.ˈæ.lɪ.tɪ] [US: səb.ˌstæn.ʃɪ.ˈæ.lɪ.tɪ]

tenacity noun
[UK: tɪ.ˈnæ.sɪ.ti] [US: tə.ˈnæ.sə.ti]

wearability noun
[UK: weərəˈbɪlɪti ] [US: ˌwɛrəˈbɪlɪti ]

tartósság hiánya főnév

impermanence noun
[UK: ɪm.ˈpɜː.mə.nəns] [US: ɪm.ˈpɝː.mə.nəns]

tartóssági próba

endurance test[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns ˈtest] [US: ˈen.də.rəns ˈtest]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies