dicţionar Maghiar-Englez »

társ înseamnă în null

MaghiarăEngleză
társ főnév

partner [partners]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑːt.nə(r)] [US: ˈpɑːrt.nər]

mate [mates]◼◼◻ noun
[UK: meɪt] [US: ˈmeɪt]

associate [associates]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈsəʊ.siət] [US: əˈso.ʊ.siət]

fellow [fellows]◼◼◻ noun
[UK: ˈfe.ləʊ] [US: ˈfelo.ʊ]

companion [companions]◼◼◻ noun
[UK: kəm.ˈpæ.nɪən] [US: kəm.ˈpæ.njən]

comrade [comrades]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɒm.reɪd] [US: ˈkɑːm.ˌræd]

peer [peers]◼◼◻ noun
[UK: pɪə(r)] [US: ˈpɪr]

pal [pals]◼◼◻ noun
[UK: pæl] [US: ˈpæl]

sidekick◼◼◻ noun
[UK: ˈsaɪdkɪk] [US: ˈsaɪdˌkɪk]

sort [sorts]◼◼◻ noun
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

pard noun
[UK: pɑːd] [US: pɑːd]

compeer [compeers] noun
[UK: ˈkɒm.pɪə(r)] [US: ˈkɒm.pɪər]

marrow [marrows] noun
[UK: ˈmæ.rəʊ] [US: ˈmero.ʊ]

társ főnév
Aust

offsider noun
[UK: ˈɒfsaɪdə] [US: ˈɔfsaɪdɚ]

társ főnév

adjunct [adjuncts] noun
[UK: ˈæ.dʒʌŋkt] [US: ˈæ.ˌdʒəŋkt]

beaupere noun
[UK: bˈəʊpə] [US: bˈoʊpɚ]

cobber noun
[UK: ˈkɒ.bə(r)] [US: ˈkɒ.bər]

consociate noun
[UK: kənsˈəʊsɪˌeɪt] [US: kənsˈoʊsɪˌeɪt]

person of the same rank noun
[UK: ˈpɜːs.n̩ əv ðə seɪm ræŋk] [US: ˈpɝː.sn̩ əv ðə ˈseɪm ˈræŋk]

socius noun
[UK: sˈəʊʃəs] [US: sˈoʊʃəs]

társ

associate[UK: ə.ˈsəʊ.siət] [US: əˈso.ʊ.siət]

joint[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

társ (társaság) főnév

co (company) [cos]◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈkʌm.pə.ni]

társ nélküli

uncompanied[UK: ˌʌnˈkʌmpənid ] [US: ʌnˈkʌmpənid ]

társadalmasít ige

collectivize [collectivized, collectivized, collectivizing, collectivizes]◼◼◼ verb
[UK: kə.ˈlek.tɪ.vaɪz] [US: kə.ˈlek.tɪ.ˌvaɪz]

socialize [socialized, socialized, socializing, socializes]◼◼◻ verb
[UK: ˈsəʊ.ʃə.laɪz] [US: ˈsoʊ.ʃə.laɪz]

társadalmasítás főnév

socialization [socializations] noun
[UK: ˌsəʊ.ʃə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌsoʊ.ʃə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩]

társadalmi melléknév

social◼◼◼ adjective
[UK: ˈsəʊʃ.l̩] [US: ˈsoʊʃ.l̩]

societal◼◼◻ adjective
[UK: sə.ˈsaɪət.l̩] [US: sə.ˈsaɪət.l̩]

társadalmi alkalom főnév

social function [social functions] noun
[UK: ˈsəʊʃ.l̩ ˈfʌŋk.ʃn̩] [US: ˈsoʊʃ.l̩ ˈfʌŋk.ʃn̩]

társadalmi antropológia főnév

social anthropology noun
[UK: ˈsəʊʃ.l̩ ˌæn.θrə.ˈpɒ.lə.dʒi] [US: ˈsoʊʃ.l̩ ˌæn.θrə.ˈpɑː.lə.dʒi]

társadalmi baj

social evil[UK: ˈsəʊʃ.l̩ ˈiːv.l̩] [US: ˈsoʊʃ.l̩ ˈiːv.l̩]

the social evil[UK: ðə ˈsəʊʃ.l̩ ˈiːv.l̩] [US: ðə ˈsoʊʃ.l̩ ˈiːv.l̩]

társadalmi betegsegélyezés főnév

socialized medicine noun
[UK: ˈsəʊ.ʃə.laɪzd ˈmed.sn̩] [US: ˈsoʊ.ʃə.laɪzd ˈme.dəs.n̩]

társadalmi bizonyíték

social proof

társadalmi botlás főnév

solecism [solecisms] noun
[UK: ˈsɒ.lɪ.sɪ.zəm] [US: ˈsɒ.lɪ.sɪ.zəm]

társadalmi cím

title[UK: ˈtaɪt.l̩] [US: ˈtaɪt.l̩]

társadalmi egyesület

social club[UK: ˈsəʊʃ.l̩ klʌb] [US: ˈsoʊʃ.l̩ ˈkləb]

társadalmi esemény főnév

social function [social functions]◼◼◼ noun
[UK: ˈsəʊʃ.l̩ ˈfʌŋk.ʃn̩] [US: ˈsoʊʃ.l̩ ˈfʌŋk.ʃn̩]

társadalmi események

social events◼◼◼[UK: ˈsəʊʃ.l̩ ɪ.ˈvents] [US: ˈsoʊʃ.l̩ ɪ.ˈvents]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză