dicţionar Maghiar-Englez » szívósság meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
szívósság főnév

endurance◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns] [US: ˈen.də.rəns]

tenacity◼◼◼ noun
[UK: tɪ.ˈnæ.sɪ.ti] [US: tə.ˈnæ.sə.ti]

persistence◼◼◻ noun
[UK: pə.ˈsɪ.stəns] [US: pər.ˈsɪ.stəns]

toughness◼◼◻ noun
[UK: ˈtʌf.nəs] [US: ˈtʌf.nəs]

hardiness◼◻◻ noun
[UK: ˈhɑː.dɪ.nəs] [US: ˈhɑːr.dɪ.nəs]

indefatigability noun
[UK: ˌɪndɪˌfætɪgəˈbɪlɪti ] [US: ˌɪndɪˌfætɪgəˈbɪlɪti ]

persistency noun
[UK: pə.ˈsɪ.stən.sɪ] [US: pə.ˈsɪ.stən.sɪ]

wiriness noun
[UK: ˈwaɪərɪnəs ] [US: ˈwɪrɪnəs ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies