dicţionar Maghiar-Englez » számoz meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
számoz ige

number◼◼◼ verb
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

számozatlan melléknév

unnumbered◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.ˈnʌm.bəd] [US: ˌʌn.ˈnʌm.bəd]

számozott

numbered◼◼◼ adjective
[UK: ˈnʌm.bəd] [US: ˈnʌm.br̩d]

be numbered◼◻◻

indexed adjective

thoroughbass adjective
[UK: ˈθʌrəˈbeɪs] [US: ˈθʌrəˈbeɪs]

számozott basszus

continuo adverb

figured bass[UK: ˈfɪ.ɡəd ˈbeɪs] [US: ˈfɪ.ɡjərd ˈbæs]

számozott basszust készít

figure[UK: ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfɪ.ɡjər]

számozott példányszámú kiadás

limited edition[UK: ˈlɪ.mɪ.tɪd ɪ.ˈdɪʃ.n̩] [US: ˈlɪ.mə.təd ɪ.ˈdɪʃ.n̩]

számozás főnév

numbering◼◼◼ noun
[UK: ˈnʌm.bər.ɪŋ] [US: ˈnʌm.bər.ɪŋ]

numeration◼◻◻ noun
[UK: ˌnjuː.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌnjuː.mə.ˈreɪʃ.n̩]

számozó főnév

numberer noun
[UK: ˈnʌmbərə ] [US: ˈnʌmbərər ]

számozó bélyegző (mozgó számokkal)

numbering-stamp[UK: ˈnʌm.bər.ɪŋ stæmp] [US: ˈnʌm.bər.ɪŋ ˈstæmp]

számozógép (mozgó számokkal) főnév

numbering-machine noun
[UK: ˈnʌm.bər.ɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈnʌm.bər.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

számozószekrény főnév
nyomd

numbering-box noun
[UK: ˈnʌm.bər.ɪŋ bɒks] [US: ˈnʌm.bər.ɪŋ ˈbɑːks]

beszámoz ige

number verb
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

felszerszámoz ige

caparison verb
[UK: kə.ˈpæ.rɪ.sən] [US: kə.ˈpæ.rɪ.sən]

gear verb
[UK: ɡɪə(r)] [US: ˈɡɪr]

trap verb
[UK: træp] [US: ˈtræp]

felszerszámoz (lovat) ige

harness (tackle)◼◼◼ verb
[UK: ˈhɑː.nəs] [US: ˈhɑːr.nəs]

lapszámoz ige

page verb
[UK: peɪdʒ] [US: ˈpeɪdʒ]

paginate verb
[UK: ˈpæ.dʒɪ.neɪt] [US: ˈpæ.dʒɪ.neɪt]

lapszámozatlan melléknév

unpaged adjective
[UK: ˈʌn.ˈpeɪdʒd] [US: ən.ˈpeɪdʒd]

lapszámozás főnév

pagination noun
[UK: ˌpæ.dʒɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌpæ.dʒə.ˈneɪʃ.n̩]

paging noun
[UK: ˈpeɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈpeɪdʒ.ɪŋ]

lapszámozással ellátott

paged[UK: peɪdʒd] [US: ˈpeɪdʒd]

leszerszámoz ige

unharness verb
[UK: ˈʌn.ˈhɑː.nɪs] [US: ən.ˈhɑːr.nɪs]

lovat felszerszámoz

halter a horse[UK: ˈhɔːl.tə(r) ə hɔːs] [US: ˈhɒl.tər ə ˈhɔːrs]

halter up a horse[UK: ˈhɔːl.tə(r) ʌp ə hɔːs] [US: ˈhɒl.tər ʌp ə ˈhɔːrs]

megszámoz ige

number◼◼◼ verb
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

figure verb
[UK: ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfɪ.ɡjər]

label with numbers verb
[UK: ˈleɪb.l̩ wɪð ˈnʌm.bəz] [US: ˈleɪb.l̩ wɪθ ˈnʌm.br̩z]

megszámoz (vmit) ige

assign numbers to something verb
[UK: ə.ˈsaɪn ˈnʌm.bəz tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈsaɪn ˈnʌm.br̩z ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

megszámozás főnév

numbering noun
[UK: ˈnʌm.bər.ɪŋ] [US: ˈnʌm.bər.ɪŋ]

rosszul számoz meg ige

misnumber verb
[UK: mɪsnˈʌmbə] [US: mɪsnˈʌmbɚ]

sokszögletű számozott pörgettyű

put-and-take[UK: ˈpʊt ənd teɪk] [US: ˈpʊt ænd ˈteɪk]

sorszámozás főnév

serialization noun
[UK: sˌiərɪəlaɪzˈeɪʃən] [US: sˌiərɪəlᵻzˈeɪʃən]

szerszámozás főnév

tooling◼◼◼ noun
[UK: ˈtuːl.ɪŋ] [US: ˈtuːl.ɪŋ]

szövegsor-sorszámozás főnév

runner noun
[UK: ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈrʌ.nər]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză