dicţionar Maghiar-Englez » számlál meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
számlál ige

count◼◼◼ verb
[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

number◼◼◼ verb
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

tell (told, told)◼◼◻ verb
[UK: tel təʊld təʊld] [US: ˈtel toʊld toʊld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

compute verb
[UK: kəm.ˈpjuːt] [US: kəm.ˈpjuːt]

number off verb
[UK: ˈnʌm.bə(r) ɒf] [US: ˈnʌm.br̩ ˈɒf]

tell over verb
[UK: tel ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtel ˈoʊv.r̩]

Számlálj!

Number![UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

számlálás főnév

counting◼◼◼ noun
[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ]

count◼◼◻ noun
[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

meterage noun
[UK: ˈmiː.tə.rɪdʒ] [US: ˈmiː.tə.rɪdʒ]

számláló főnév

counter◼◼◼ noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈkaʊn.tər]

numerator◼◼◼ noun
[UK: ˈnjuː.mə.reɪ.tə(r)] [US: ˈnjuː.mə.reɪ.tər]

counting◼◼◻ noun
[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ]

enumerator noun
[UK: ɪˈnjuːməreɪtə ] [US: ɪˈnuməˌreɪtər ]

numberer noun
[UK: ˈnʌmbərə ] [US: ˈnʌmbərər ]

reckoner noun
[UK: ˈrek.ə.nə(r)] [US: ˈrek.ə.nər]

register noun
[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r)] [US: ˈre.dʒə.stər]

számláló (törté) főnév

numerator (above part of a fraction)◼◼◼ noun
[UK: ˈnjuː.mə.reɪ.tə(r)] [US: ˈnjuː.mə.reɪ.tər]

számláló készülék hajó

job-watch[UK: dʒɒb wɒtʃ] [US: ˈdʒɑːb ˈwɑːtʃ]

számláló személy főnév

numerator noun
[UK: ˈnjuː.mə.reɪ.tə(r)] [US: ˈnjuː.mə.reɪ.tər]

számlálóbiztos főnév

census-taker noun

számlálógép főnév

counter noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈkaʊn.tər]

counting-mechanism noun
[UK: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈmek.ə.nɪ.zəm] [US: ˈkaʊnt.ɪŋ ˈmek.ə.ˌnɪ.zəm]

számlálókészülék főnév

counter noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈkaʊn.tər]

meter noun
[UK: ˈmiː.tə(r)] [US: ˈmiː.tər]

számlálókészülék-leolvasó melléknév

meterman, metermen adjective
[UK: mˈiːtəmən mˈiːtəmˌen] [US: mˈiːɾɚmən mˈiːɾɚmˌen]

számlálószerkezet mutatója

counter hand[UK: ˈkaʊn.tə(r) hænd] [US: ˈkaʊn.tər ˈhænd]

számlálóóra leolvasása

meter reading[UK: ˈmiː.tə(r) ˈriːd.ɪŋ] [US: ˈmiː.tər ˈriːd.ɪŋ]

a pénz számlálás alatt

your cash is being counted[UK: jɔː(r) kæʃ ɪz ˈbiːɪŋ ˈkaʊn.tɪd] [US: ˈjɔːr ˈkæʃ ˈɪz ˈbiːɪŋ ˈkaʊn.təd]

bab számláló főnév

bean counter noun
[UK: biːn ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈbiːn ˈkaʊn.tər]

Be van kapcsolva a számláló?

Is the meter switched on?[UK: ɪz ðə ˈmiː.tə(r) swɪtʃt ɒn] [US: ˈɪz ðə ˈmiː.tər ˈswɪtʃt ɑːn]

cseppszámláló főnév

drip-tube noun
[UK: drɪp tjuːb] [US: ˈdrɪp ˈtuːb]

cseppszámláló főnév
fiz

stactometer noun
[UK: staktˈɒmɪtə] [US: stæktˈɑːmɪɾɚ]

cseppszámláló cső

dropping-tube[UK: ˈdrɒp.ɪŋ tjuːb] [US: ˈdrɑːp.ɪŋ ˈtuːb]

cseppszámláló üvegcse

drop-bottle[UK: drɒp ˈbɒt.l̩] [US: ˈdrɑːp ˈbɑːt.l̩]

dropping-bottle[UK: ˈdrɒp.ɪŋ ˈbɒt.l̩] [US: ˈdrɑːp.ɪŋ ˈbɑːt.l̩]

csöppszámláló főnév

dripping-tube noun
[UK: ˈdrɪp.ɪŋ tjuːb] [US: ˈdrɪp.ɪŋ ˈtuːb]

elszámlál ige

enumerate verb
[UK: ɪ.ˈnjuː.mə.reɪt] [US: ə.ˈnuː.mə.ˌret]

elszámláló főnév

enumerator noun
[UK: ɪˈnjuːməreɪtə ] [US: ɪˈnuməˌreɪtər ]

fonalszámláló főnév

thread-counter noun
[UK: θred ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈθred ˈkaʊn.tər]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies