dicţionar Maghiar-Englez » sors înseamnă în null

MaghiarăEngleză
sors

fate◼◼◼ noun
[UK: feɪt] [US: ˈfeɪt]

destiny◼◼◼ noun
[UK: ˈde.stɪ.ni] [US: ˈde.stə.ni]

fortune◼◼◻ noun
[UK: ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˈfɔːr.tʃən]

lot◼◼◻ noun
[UK: lɒt] [US: ˈlɑːt]

chance◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːns] [US: ˈtʃæns]

doom◼◼◻ noun
[UK: duːm] [US: ˈduːm]

karma◼◻◻ noun
[UK: ˈkɑː.mə] [US: ˈkɑːr.mə]

a lot◼◻◻ noun
[UK: ə lɒt] [US: ə ˈlɑːt]

lot of◼◻◻ noun
[UK: lɒt əv] [US: ˈlɑːt əv]

a lot of◼◻◻ noun
[UK: ə lɒt əv] [US: ə ˈlɑːt əv]

kismet◼◻◻[UK: ˈkɪz.met] [US: ˈkɪz.met]

cast◼◻◻ noun
[UK: kɑːst] [US: ˈkæst]

weird◼◻◻ noun
[UK: wɪəd] [US: ˈwɪrd]

cup◼◻◻ noun
[UK: kʌp] [US: kʌp]

predestination◼◻◻ noun
[UK: ˌpriː.de.stɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌpri.ˌde.stə.ˈneɪʃ.n̩]

portion noun
[UK: ˈpɔːʃ.n̩] [US: ˈpɔːr.ʃn̩]

nemesis noun
[UK: ˈne.mə.sɪs] [US: ˈne.mə.səs]

rede noun
[UK: riːd] [US: riːd]

sors büntetése vkre

judgement on somebody[UK: ˈdʒʌdʒ.mənt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdʒʌdʒ.mənt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

sors istennői

fates◼◼◼[UK: feɪts] [US: ˈfeɪts]

sors jóvoltából GB

favoured by fortune[UK: ˈfeɪ.vəd baɪ ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˈfeɪ.vəd baɪ ˈfɔːr.tʃən]

sors különös intézkedése folytán

by a special providence[UK: baɪ ə ˈspeʃ.l̩ ˈprɒ.vɪ.dəns] [US: baɪ ə ˈspeʃ.l̩ ˈprɑː.və.dəns]

sorsa meg van pecsételve

his doom is sealed[UK: hɪz duːm ɪz siːld] [US: ˈhɪz ˈduːm ˈɪz ˈsiːld]

his fate is sealed[UK: hɪz feɪt ɪz siːld] [US: ˈhɪz ˈfeɪt ˈɪz ˈsiːld]

sorsára bíz (vmit) ige

let something go by the board verb
[UK: let ˈsʌm.θɪŋ ɡəʊ baɪ ðə bɔːd] [US: ˈlet ˈsʌm.θɪŋ ˈɡoʊ baɪ ðə ˈbɔːrd]

sorsára bíz vkt

leave somebody to his fate verb
[UK: liːv ˈsʌm.bə.di tuː hɪz feɪt] [US: ˈliːv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈhɪz ˈfeɪt]

turn somebody adrift[UK: tɜːn ˈsʌm.bə.di ə.ˈdrɪft] [US: ˈtɝːn ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈdrɪft]

sorsára hagy ige

leave to his fate verb
[UK: liːv tuː hɪz feɪt] [US: ˈliːv ˈtuː ˈhɪz ˈfeɪt]

sorsára hagy vkt

leave somebody to his fate verb
[UK: liːv ˈsʌm.bə.di tuː hɪz feɪt] [US: ˈliːv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈhɪz ˈfeɪt]

leave somebody to his own devices[UK: liːv ˈsʌm.bə.di tuː hɪz əʊn dɪ.ˈvaɪ.sɪz] [US: ˈliːv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ˈhɪz ˈoʊn dɪ.ˈvaɪ.səz]

sorsát senki sem kerülheti el (átv)

there is no striving against fate[UK: ðeə(r) ɪz nəʊ ˈstraɪv.ɪŋ ə.ˈɡenst feɪt] [US: ˈðer ˈɪz ˈnoʊ ˈstraɪv.ɪŋ ə.ˈɡenst ˈfeɪt]

sörsátor főnév

beer tent◼◼◼ noun
[UK: bɪə(r) tent] [US: ˈbɪr ˈtent]

sorscsapás főnév

blow◼◼◼ noun
[UK: bləʊ] [US: ˈbloʊ]

sling◼◼◻ noun
[UK: sl̩ɪŋ] [US: sˈlɪŋ]

setback◼◼◻ noun
[UK: ˈset.bæk] [US: ˈset.ˌbæk]

stroke of fate noun
[UK: strəʊk əv feɪt] [US: stroʊk əv ˈfeɪt]

sorscsapás (átv) főnév

set-back noun
[UK: set ˈbæk] [US: ˈset ˈbæk]

sorscsapások

buffet of fortune[UK: ˈbʊ.feɪ əv ˈfɔː.tʃuːn] [US: bə.ˈfeɪ əv ˈfɔːr.tʃən]

frowns of fortune[UK: fraʊnz əv ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˈfraʊnz əv ˈfɔːr.tʃən]

sorsdöntő melléknév

fateful◼◼◼ adjective
[UK: ˈfeɪt.fʊl] [US: ˈfeɪt.fəl]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză