dicţionar Maghiar-Englez » sérülés meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
sérülés főnév

injury◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.dʒə.ri] [US: ˈɪn.dʒə.ri]

hurt◼◼◻ noun
[UK: hɜːt] [US: ˈhɝːt]

bruise◼◻◻ noun
[UK: bruːz] [US: ˈbruːz]

casualty◼◻◻ noun
[UK: ˈkæ.ʒʊəl.ti] [US: ˈkæ.ʒə.wəl.ti]

defect (object)◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈfekt] [US: ˈdiː.fekt]

trauma◼◻◻ noun
[UK: ˈtrɔː.mə] [US: ˈtrɒ.mə]

batter noun
[UK: ˈbæ.tə(r)] [US: ˈbæ.tər]

sore noun
[UK: sɔː(r)] [US: ˈsɔːr]

sérülés (laesio, trauma) főnév

damage◼◼◼ noun
[UK: ˈdæ.mɪdʒ] [US: ˈdæ.mədʒ]

sérülés (laesio, vulnus) főnév

lesion◼◼◼ noun
[UK: ˈliːʒ.n̩] [US: ˈliːʒ.n̩]

sérülés (trauma) főnév

trauma, traumata noun
[UK: ˈtrɔː.mə ˈtrɔː.mə.tə] [US: ˈtrɒ.mə ˈtrɔː.mə.tə]

sérülés (traumatismus) főnév

traumatism noun
[UK: trˈɔːmətˌɪzəm] [US: trˈɔːmətˌɪzəm]

sérülés (vulneratio) főnév

wound◼◼◼ noun
[UK: wuːnd] [US: ˈwaʊnd]

sérülés következtében fellépő idegbaj (neurosis traumatica)

traumatic neurosis[UK: trɔː.ˈmæ.tɪk njʊə.ˈrəʊ.sɪs] [US: trɒ.ˈmæ.tɪk njʊəˈro.ʊ.sɪs]

sérülés okozása

battery[UK: ˈbæ.tri] [US: ˈbæ.tə.ri]

sérülések

damages◼◼◼[UK: ˈdæ.mɪ.dʒɪz] [US: ˈdæ.mə.dʒəz]

sérülések kijavítása főnév

troubleshooting noun
[UK: ˈtrʌbl.ʃuː.tə(r)ɪŋ] [US: ˈtrʌbl.ʃuː.tər.ɪŋ]

sérülések tana főnév

traumatology noun
[UK: trˌɔːmətˈɒlədʒi] [US: trˌɔːmətˈɑːlədʒi]

sérüléses (traumaticus) melléknév

traumatic adjective
[UK: trɔː.ˈmæ.tɪk] [US: trɒ.ˈmæ.tɪk]

sérülési (laesionalis) melléknév

lesional adjective
[UK: lˈiːzɪˌɒnəl] [US: lˈiːzɪˌɑːnəl]

sérülést okoz ige

sustain an injury verb

sérülést szenvedni

get injured[UK: ˈɡet ˈɪn.dʒəd] [US: ˈɡet ˈɪn.dʒərd]

agysérülés

brain lesion

agysérüléses (cerebrolaesus) főnév

brain injury noun
[UK: breɪn ˈɪn.dʒə.ri] [US: ˈbreɪn ˈɪn.dʒə.ri]

apró sérülés főnév

boo-boo noun

arcsérülés főnév

facial injury noun

az elülső lába belső oldalán ínsérülést szenvedett ló főnév

overreacher noun
[UK: ˈəʊvəriːʧə ] [US: ˈoʊvərˌriʧər ]

belehal sérüléseibe

die from a wound[UK: daɪ frəm ə wuːnd] [US: ˈdaɪ frəm ə ˈwaʊnd]

succumb to one's injuries[UK: səˈkʌm tuː wʌnz ˈɪn.dʒə.rɪz] [US: səˈkəm ˈtuː wʌnz ˈɪn.dʒə.riz]

belső sérülés (laesio interna)

internal lesion[UK: ɪn.ˈtɜːn.l̩ ˈliːʒ.n̩] [US: ˌɪn.ˈtɝː.nl̩ ˈliːʒ.n̩]

belső sérülések (laesiones internae)

internal injuries◼◼◼[UK: ɪn.ˈtɜːn.l̩ ˈɪn.dʒə.rɪz] [US: ˌɪn.ˈtɝː.nl̩ ˈɪn.dʒə.riz]

fagysérülés (laesio algoris, -algus ex congelatione, pernio) főnév

frost-injury noun
[UK: frɒst ˈɪn.dʒə.ri] [US: ˈfrɒst ˈɪn.dʒə.ri]

halálos sérülést szenvedett

fatally injured◼◼◼[UK: ˈfeɪt.l̩i ˈɪn.dʒəd] [US: ˈfeɪt.l̩i ˈɪn.dʒərd]

jelentéktelen sérülésekkel megússza

get off with a scratch or two[UK: ˈɡet ɒf wɪð ə skrætʃ ɔː(r) ˈtuː] [US: ˈɡet ˈɒf wɪθ ə ˈskrætʃ ɔːr ˈtuː]

juttatás (sérülés, becsületsértés esetére) főnév

bote (compensation) noun
[UK: bˈəʊt] [US: bˈoʊt]

kompenzáció (sérülés, becsületsértés esetére) főnév

bote (compensation) noun
[UK: bˈəʊt] [US: bˈoʊt]

könnyű sérülés

minor injury[UK: ˈmaɪ.nə(r) ˈɪn.dʒə.ri] [US: ˈmaɪ.nər ˈɪn.dʒə.ri]

megsérülés főnév

battery noun
[UK: ˈbæ.tri] [US: ˈbæ.tə.ri]

nervus medianus sérülés (laesio nervi mediani)

hand of benediction (median nerve lesions)[UK: hænd əv ˌbe.nɪ.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ˈhænd əv ˌbe.nə.ˈdɪk.ʃn̩]

nyomatszél sérülése ige

bleed verb
[UK: bliːd] [US: ˈbliːd]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies