dicţionar Maghiar-Englez »

rendreutasít înseamnă în null

MaghiarăEngleză
rendreutasít ige

reprimand [reprimanded, reprimanded, reprimanding, reprimands]◼◼◼ verb
[UK: ˈre.prɪ.mɑːnd] [US: ˈre.prə.ˌmænd]

rebuke [rebuked, rebuked, rebuking, rebukes]◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈbjuːk] [US: ri.ˈbjuːk]

call to order◼◼◻ verb
[UK: kɔːl tuː ˈɔː.də(r)] [US: ˈkɒl ˈtuː ˈɔːr.dər]

correct [corrected, corrected, correcting, corrects]◼◻◻ verb
[UK: kə.ˈrekt] [US: kə.ˈrekt]

pull up verb
[UK: pʊl ʌp] [US: ˈpʊl ʌp]

put down verb
[UK: ˈpʊt daʊn] [US: ˈpʊt ˈdaʊn]

snub [snubbed, snubbed, snubbing, snubs] verb
[UK: snʌb] [US: ˈsnəb]

tick off verb
[UK: tɪk ɒf] [US: ˈtɪk ˈɒf]

rendreutasít vkt

put somebody in his place[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ɪn hɪz ˈpleɪs] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈhɪz ˈpleɪs]

put somebody in somebody's place[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpleɪs] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpleɪs]

send somebody about his business[UK: send ˈsʌm.bə.di ə.ˈbaʊt hɪz ˈbɪz.nəs] [US: ˈsend ˈsʌm.ˌbɑː.di ə.ˈbaʊt ˈhɪz ˈbɪz.nəs]

rendreutasítják

be pulled up[UK: bi pʊld ʌp] [US: bi ˈpʊld ʌp]

rendreutasítás főnév

rebuke [rebukes]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈbjuːk] [US: ri.ˈbjuːk]

correction [corrections]◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈrek.ʃn̩] [US: kə.ˈrek.ʃn̩]

rendreutasítást lenyel (átv)

take a snub[UK: teɪk ə snʌb] [US: ˈteɪk ə ˈsnəb]

felszólal és rendreutasítást kér

rise to a point of order[UK: raɪz tuː ə pɔɪnt əv ˈɔː.də(r)] [US: ˈraɪz ˈtuː ə ˈpɔɪnt əv ˈɔːr.dər]

nyers rendreutasítás (átv)

snub[UK: snʌb] [US: ˈsnəb]

You can find it in:

MaghiarăEngleză