dicţionar Maghiar-Englez » rendelkezés meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
rendelkezés főnév

commission◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

provision◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈvɪʒ.n̩] [US: prə.ˈvɪʒ.n̩]

provisions◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈvɪʒ.n̩z] [US: prə.ˈvɪʒ.n̩z]

action◼◼◻ noun
[UK: ˈæk.ʃn̩] [US: ˈæk.ʃn̩]

arrangement◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

disposal◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈspəʊz.l̩] [US: dɪˈspo.ʊz.l̩]

order◼◼◻ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

will◼◼◻ noun
[UK: wɪl] [US: wɪl]

direction◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

dispose◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspəʊz] [US: dɪˈspoʊz]

disposition◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.spə.ˈzɪʃ.n̩]

injunction◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈdʒʌŋk.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈdʒəŋk.ʃn̩]

instructions◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩z] [US: ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩z]

mandate◼◻◻ noun
[UK: ˈmæn.deɪt] [US: ˈmæn.ˌdet]

ruling◼◻◻ noun
[UK: ˈruːl.ɪŋ] [US: ˈruːl.ɪŋ]

behest noun
[UK: bɪ.ˈhest] [US: ˌbɪ.ˈhest]

dispensation noun
[UK: ˌdɪ.spen.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.spən.ˈseɪʃ.n̩]

disposure noun
[UK: dɪspˈəʊʒə] [US: dɪspˈoʊʒɚ]

ordainment noun
[UK: ɔːˈdeɪnmənt ] [US: ɔrˈdeɪnmənt ]

rendelkezés főnév
jog

translative noun
[UK: translˈatɪv] [US: trænslˈæɾɪv]

rendelkezés (rég) főnév

hest noun
[UK: hˈest] [US: hˈest]

rendelkezés (vmvel) főnév

command◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɑːnd] [US: kə.ˈmænd]

rendelkezés visszavonása

counter-order[UK: ˈkaʊn.tə(r) ˈɔː.də(r)] [US: ˈkaʊn.tər ˈɔːr.dər]

rendelkezésedre áll

you are welcome to it[UK: juː ə(r) ˈwelkəm tuː ɪt] [US: ˈjuː ˈɑːr ˈwelkəm ˈtuː ˈɪt]

rendelkezésedre állok

I am at your disposal[UK: ˈaɪ əm ət jɔː(r) dɪ.ˈspəʊz.l̩] [US: ˈaɪ ˈæm ət ˈjɔːr dɪˈspo.ʊz.l̩]

Rendelkezésedre állok!

I am at you command![UK: ˈaɪ əm ət juː kə.ˈmɑːnd] [US: ˈaɪ ˈæm ət ˈjuː kə.ˈmænd]

rendelkezések

provisions◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈvɪʒ.n̩z] [US: prə.ˈvɪʒ.n̩z]

regulations◼◼◻[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

policies◼◻◻ noun
[UK: ˈpɒ.lə.sɪz] [US: ˈpɑː.lə.siz]

rendelkezéseket hoz ige

prescribe verb
[UK: prɪ.ˈskraɪb] [US: prə.ˈskraɪb]

rendelkezéseknek nem megfelelő

against the regulations[UK: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ə.ˈɡenst ðə ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

contrary to the regulations[UK: kən.ˈtreə.ri tuː ðə ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩z] [US: ˈkɑːn.tre.ri ˈtuː ðə ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩z]

rendelkezési állományban levő melléknév

unassigned adjective
[UK: ˌʌnəˈsaɪnd ] [US: ʌnəˈsaɪnd ]

unattached adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈtætʃt] [US: ˌʌ.nə.ˈtætʃt]

rendelkezésre

at will◼◼◼[UK: ət wɪl] [US: ət wɪl]

at disposal◼◻◻[UK: ət dɪ.ˈspəʊz.l̩] [US: ət dɪˈspo.ʊz.l̩]

rendelkezésre bocsát (vmit) ige

give free run of something verb
[UK: ɡɪv friː rʌn əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡɪv ˈfriː ˈrən əv ˈsʌm.θɪŋ]

rendelkezésre nem állás

non-availability[UK: nɒn ə.ˌveɪ.lə.ˈbɪ.lə.ti] [US: ˈnɑːn ə.ˌve.lə.ˈbɪ.lə.ti]

rendelkezésre nem álló melléknév

non-available adjective
[UK: nɒn ə.ˈveɪ.ləb.l̩] [US: ˈnɑːn ə.ˈveɪ.ləb.l̩]

unavailable adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈveɪ.ləb.l̩] [US: ˌʌ.nə.ˈveɪ.ləb.l̩]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies