dicţionar Maghiar-Englez »

rövidzárlat înseamnă în null

MaghiarăEngleză
rövidzárlat főnév

short [shorts]◼◼◼ noun
[UK: ʃɔːt] [US: ˈʃɔːrt]

short circuit [short circuits]◼◼◼ noun
[UK: ʃɔːt ˈsɜːkɪt] [US: ˈʃɔːrt ˈsɝːkət]

burnt-out coil noun
[UK: bɜːnt ˈaʊt kɔɪl] [US: ˈbɝːnt ˈaʊt ˌkɔɪl]

rövidzárlat (villamos) ige

short-circuit [short-circuited, short-circuited, short-circuiting, short-circuits]◼◼◼ verb
[UK: ʃɔːt ˈsɜːkɪt] [US: ˈʃɔːrt ˈsɝːkət]

rövidzárlat-kereső főnév

short-circuit finder noun
[UK: ʃɔːt ˈsɜːkɪt ˈfaɪn.də(r)] [US: ˈʃɔːrt ˈsɝːkət ˈfaɪn.dər]

rövidzárlatot okoz

short[UK: ʃɔːt] [US: ˈʃɔːrt]

vihar által okozott rövidzárlat

weather-contact[UK: ˈwe.ðə(r) ˈkɒn.tækt] [US: ˈwe.ðər ˈkɑːn.ˌtækt]

weather-cross[UK: ˈwe.ðə(r) ˈkrɒs] [US: ˈwe.ðər ˈkrɑːs]

You can find it in:

MaghiarăEngleză