dicţionar Maghiar-Englez »

röviden înseamnă în null

MaghiarăEngleză
röviden határozószó

short◼◼◼ adverb
[UK: ʃɔːt] [US: ˈʃɔːrt]

in short◼◼◼ adverb
[UK: ɪn ʃɔːt] [US: ɪn ˈʃɔːrt]

briefly◼◼◻ adverb
[UK: ˈbriː.fli] [US: ˈbriː.fli]

for short◼◼◻ adverb
[UK: fɔː(r) ʃɔːt] [US: ˈfɔːr ˈʃɔːrt]

short for◼◻◻ adverb
[UK: ʃɔːt fɔː(r)] [US: ˈʃɔːrt ˈfɔːr]

short of◼◻◻ adverb
[UK: ʃɔːt əv] [US: ˈʃɔːrt əv]

shortly◼◻◻ adverb
[UK: ˈʃɔːt.li] [US: ˈʃɔːrt.li]

in a nutshell◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ə ˈnʌt ʃel] [US: ɪn ə ˈnʌ.ˌtʃel]

in brief◼◻◻ adverb
[UK: ɪn briːf] [US: ɪn ˈbriːf]

succinctly◼◻◻ adverb
[UK: sək.ˈsɪŋkt.li] [US: sək.ˈsɪŋkt.li]

curtly◼◻◻ adverb
[UK: ˈkɜːt.li] [US: ˈkɝːt.li]

concisely◼◻◻ adverb
[UK: kən.ˈsaɪ.sli] [US: kən.ˈsaɪ.sli]

tersely◼◻◻ adverb
[UK: ˈtɜː.sli] [US: ˈtɝː.sli]

summarily adverb
[UK: ˈsʌ.mə.rə.li] [US: sə.ˈme.rə.li]

in a few words adverb
[UK: ɪn ə fjuː ˈwɜːdz] [US: ɪn ə ˈfjuː ˈwɝːdz]

in few words adverb
[UK: ɪn fjuː ˈwɜːdz] [US: ɪn ˈfjuː ˈwɝːdz]

reductively adverb
[UK: rɪdˈʌktɪvli] [US: rɪdˈʌktɪvli]

röviden kitért az eseményekre

he adverted briefly to the events[UK: hiː əd.ˈvɜː.tɪd ˈbriː.fli tuː ðə ɪ.ˈvents] [US: ˈhiː əd.ˈvɝː.tɪd ˈbriː.fli ˈtuː ðə ɪ.ˈvents]

röviden kivonatol főnév

precis [precis] noun
[UK: ˈpreɪ.siː] [US: ˈpreɪ.ˌsi]

röviden landol (repgép) ige

undershoot [undershot, undershot, undershooting, undershoots] verb
[UK: ˌʌn.də.ˈʃuːt] [US: ˌʌn.də.ˈʃuːt]

röviden utalt az eseményekre

he adverted briefly to the events[UK: hiː əd.ˈvɜː.tɪd ˈbriː.fli tuː ðə ɪ.ˈvents] [US: ˈhiː əd.ˈvɝː.tɪd ˈbriː.fli ˈtuː ðə ɪ.ˈvents]

Röviden és csak a lényeget!

Be short and to the point![UK: bi ʃɔːt ənd tuː ðə pɔɪnt] [US: bi ˈʃɔːrt ænd ˈtuː ðə ˈpɔɪnt]

röviden és velősen

brief but to the point[UK: briːf bʌt tuː ðə pɔɪnt] [US: ˈbriːf ˈbət ˈtuː ðə ˈpɔɪnt]

Röviden és velősen!

Be short and to the point![UK: bi ʃɔːt ənd tuː ðə pɔɪnt] [US: bi ˈʃɔːrt ænd ˈtuː ðə ˈpɔɪnt]

röviden összefoglal

recap◼◼◼[UK: ˌriːˈkæp] [US: ˈriːˌkæp]

boil down◼◻◻[UK: bɔɪl daʊn] [US: ˌbɔɪl ˈdaʊn]

precis [precis] noun
[UK: ˈpreɪ.siː] [US: ˈpreɪ.ˌsi]

recapitulate [recapitulated, recapitulated, recapitulating, recapitulates] verb
[UK: ˌriːk.ə.ˈpɪ.tʃʊ.leɪt] [US: ˌrik.ə.ˈpɪ.tʃə.ˌlet]

sum-totalize adverb
[UK: sʌm ˈtəʊ.tə.laɪz] [US: ˈsəm ˈtoʊ.tə.ˌlaɪz]

röviden összefoglalva

in a few words[UK: ɪn ə fjuː ˈwɜːdz] [US: ɪn ə ˈfjuː ˈwɝːdz]

röviden összegez

recap◼◼◼[UK: ˌriːˈkæp] [US: ˈriːˌkæp]

recapitulate [recapitulated, recapitulated, recapitulating, recapitulates] verb
[UK: ˌriːk.ə.ˈpɪ.tʃʊ.leɪt] [US: ˌrik.ə.ˈpɪ.tʃə.ˌlet]

tartsd röviden és egyszerűen

KISS (Keep It Simple Stupid)[UK: kɪs] [US: ˈkɪs]
prog

You can find it in:

MaghiarăEngleză