dicţionar Maghiar-Englez » rövidáru meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
rövidáru

haberdashery◼◼◼ noun
[UK: ˌhæ.bə.ˈdæ.ʃə.ri] [US: ˈhæ.bər.ˌdæ.ʃə.ri]

dry goods noun
[UK: draɪ ɡʊdz] [US: ˈdraɪ ˈɡʊdz]

notions noun
[UK: ˈnəʊʃ.n̩z] [US: ˈnoʊʃ.n̩z]

petty wares noun
[UK: ˈpe.ti weəz] [US: ˈpe.ti ˈwerz]

small-ware noun
[UK: smɔːl weə(r)] [US: ˈsmɒl ˈwer]

sundries

rövidáru kereskedő főnév

outfitter noun
[UK: ˈaʊt.fɪ.tə(r)] [US: ˈaʊt.ˌfɪ.tər]

rövidáru-kereskedés főnév

dry goods store (US) noun
[UK: draɪ ɡʊdz stɔː(r)] [US: ˈdraɪ ˈɡʊdz ˈstɔːr]

mercery noun
[UK: ˈmɜː.sə.rɪ] [US: ˈmɜːr.sə.riː]

rövidáru-kereskedő főnév

dealer in sundries noun
[UK: ˈdiː.lə(r) ɪn ˈsʌn.drɪz] [US: ˈdiː.lər ɪn ˈsʌn.drɪz]

haberdasher noun
[UK: ˈhæ.bə.dæ.ʃə(r)] [US: ˈhæ.bə.dæ.ʃər]

merchant noun
[UK: ˈmɜː.tʃənt] [US: ˈmɝː.tʃənt]

rövidáruk főnév

sun-dries◼◼◼ noun
[UK: sʌn draɪz] [US: ˈsən ˈdraɪz]

rőfös (rövidáru-kereskedő) főnév

haberdasher◼◼◼ noun
[UK: ˈhæ.bə.dæ.ʃə(r)] [US: ˈhæ.bə.dæ.ʃər]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies