dicţionar Maghiar-Englez »

pirulás înseamnă în null

MaghiarăEngleză
pirulás főnév

flush [flushes]◼◼◼ noun
[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

suffusion [suffusions] noun
[UK: sə.ˈfjuːʒ.n̩] [US: sə.ˈfjuːʒ.n̩]

pirulás főnév
GB

heightened colour noun
[UK: ˈhaɪt.n̩d ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈhaɪt.n̩d ˈkʌ.lər]

pirulás (rubor) főnév

blush◼◼◼ noun
[UK: blʌʃ] [US: ˈbləʃ]

pirulás doboz

pill-box[UK: pɪl bɒks] [US: ˈpɪl ˈbɑːks]

pillar-box noun
[UK: ˈpɪ.lə(r) bɒks] [US: ˈpɪ.lər ˈbɑːks]

pillbox [pillboxes] noun
[UK: ˈpɪl.bɒks] [US: ˈpɪl.bɑːks]

pirulás nélkül

with an unblushing face[UK: wɪð ən ˌʌn.ˈblʌʃ.ɪŋ feɪs] [US: wɪθ ˈæn ˌʌn.ˈblʌʃ.ɪŋ ˈfeɪs]

pirulás szelence főnév

pillbox [pillboxes] noun
[UK: ˈpɪl.bɒks] [US: ˈpɪl.bɑːks]

pirulásra késztet

flush[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

elpirulás

blush◼◼◼ noun
[UK: blʌʃ] [US: ˈbləʃ]

flush [flushes]◼◻◻ noun
[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

denotative adjective
[UK: ˈdiːno.te.təv] [US: ˈdiːno.te.təv]

erubescence noun
[UK: ɪruːbˈesəns] [US: ɪruːbˈesəns]

rud noun
[UK: ˈrəd] [US: ˈrəd]

suffusion [suffusions] noun
[UK: sə.ˈfjuːʒ.n̩] [US: sə.ˈfjuːʒ.n̩]

elpirulás (affluentia, efflorescentia, erythema, rubor) főnév

flushing [flushings] noun
[UK: ˈflʌʃ.ɪŋ] [US: ˈflʌʃ.ɪŋ]

elpirulásra késztet vkt

put somebody to the blush[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di tuː ðə blʌʃ] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ðə ˈbləʃ]

elpirulástól való félelem (erythrophobia) főnév

erythrophobia (fear of blushing) noun
[UK: ˌɜːrɪθrəfˈəʊbiə] [US: ˌɜːrɪθrəfˈoʊbiə]

kipirulás főnév

flush [flushes]◼◼◼ noun
[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză