dicţionar Maghiar-Englez » parancsnokság meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
parancsnokság főnév

command◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɑːnd] [US: kə.ˈmænd]

headquarters◼◼◼ noun
[UK: hed.ˈkwɔː.təz] [US: ˈhed.ˌkwɔːr.tərz]

leadership◼◻◻ noun
[UK: ˈliː.də.ʃɪp] [US: ˈliː.dər.ˌʃɪp]

captaincy noun
[UK: ˈkæp.tən.si] [US: ˈkæp.tən.si]

commandantship noun
[UK: ˌkɒmənˈdæntʃɪp ] [US: ˌkɑmənˈdɑntʃɪp ]

leading noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ] [US: ˈliːd.ɪŋ]

parancsnokság főnév
kat

commandership noun
[UK: kəˈmɑːndəʃɪp ] [US: kəˈmændərʃɪp ]

parancsnokság főnév

headquarters◼◼◼ noun
[UK: hed.ˈkwɔː.təz] [US: ˈhed.ˌkwɔːr.tərz]

command-in-chief noun
[UK: kə.ˈmɑːnd ɪn tʃiːf] [US: kə.ˈmænd ɪn ˈtʃiːf]

hadkiegészítő parancsnokság

cadre noun
[UK: ˈkɑː.də(r)] [US: ˈkæ.dri]

draft agency[UK: drɑːft ˈeɪ.dʒən.si] [US: ˈdræft ˈeɪ.dʒən.si]

hadkiegészítő parancsnokság tréf

repple-depple[UK: rˈepəldɪpəl] [US: rˈepəldɪpəl]

katonai parancsnokság kat

kommandatura[UK: kˈɒmandˌatʃərə] [US: kˈɑːməndˌætʃɚrə]

kiegészítő parancsnokság főnév

cadre noun
[UK: ˈkɑː.də(r)] [US: ˈkæ.dri]

légi főparancsnokság

air command[UK: eə(r) kə.ˈmɑːnd] [US: ˈer kə.ˈmænd]

légierők főparancsnoksága

air command[UK: eə(r) kə.ˈmɑːnd] [US: ˈer kə.ˈmænd]

magas parancsnokság

brasses[UK: ˈbrɑː.sɪz] [US: ˈbræ.sɪz]

vki parancsnoksága alatt

under the command of somebody[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə kə.ˈmɑːnd əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈʌnd.r̩ ðə kə.ˈmænd əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

átveszi a parancsnokságot

assume command[UK: ə.ˈsjuːm kə.ˈmɑːnd] [US: ə.ˈsuːm kə.ˈmænd]

átveszi a parancsnokságot (átv)

take command[UK: teɪk kə.ˈmɑːnd] [US: ˈteɪk kə.ˈmænd]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies