dicţionar Maghiar-Englez »

pali înseamnă în null

MaghiarăEngleză
pali főnév

sucker [suckers]◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌkə(r)] [US: ˈsʌkər]

pali főnév
biz

patsy◼◼◻ noun
[UK: ˈpæt.si] [US: ˈpæt.si]

pali főnév

mug [mugs]◼◼◻ noun
[UK: mʌɡ] [US: ˈməɡ]

pushover [pushovers]◼◼◻ noun
[UK: ˈpʊ.ʃəʊ.və(r)] [US: ˈpʊʃo.ʊ.və(r)]

angel [angels]◼◻◻ noun
[UK: ˈeɪn.dʒəl] [US: ˈeɪn.dʒəl]

pigeon [pigeons]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪ.dʒən] [US: ˈpɪ.dʒən]

soda [sodas]◼◻◻ noun
[UK: ˈsəʊ.də] [US: ˈsoʊ.də]

jock [jocks]◼◻◻ noun
[UK: dʒɒk] [US: ˈdʒɑːk]

cove [coves]◼◻◻ noun
[UK: kəʊv] [US: koʊv]

gent◼◻◻ noun
[UK: dʒent] [US: ˈdʒent]

cod [cods] noun
[UK: kɒd] [US: ˈkɑːd]

fall guny noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

gull [gulls] noun
[UK: ɡʌl] [US: ˈɡəl]

jay [jays] noun
[UK: dʒeɪ] [US: ˈdʒeɪ]

muff [muffs] noun
[UK: mʌf] [US: ˈməf]

páli főnév

Pali◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑː.lɪ] [US: ˈpɑː.liː]

pali (vmre) (átv) főnév

be a pushover for something noun
[UK: bi ə ˈpʊ.ʃəʊ.və(r) fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ə ˈpʊʃo.ʊ.və(r) ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

Paligorszkit (ásv) főnév

Palygorskite noun
[UK: pˈalɪɡˌɔːskaɪt] [US: pˈælɪɡˌoːrskaɪt]

Palikir főnév

Palikir noun
[UK: pˈalɪkˌiə] [US: pˈælɪkˌɪr]

palimadár főnév

sucker [suckers]◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌkə(r)] [US: ˈsʌkər]

fall guy◼◻◻ noun

easy mark◼◻◻ noun
[UK: ˈiː.zi mɑːk] [US: ˈiː.zi ˈmɑːrk]

cat's-paw noun
[UK: ˈkæts pɔː] [US: ˈkæts ˈpɒ]

palimadár ember főnév

yo-yo [yo-yos] noun
[UK: ˈjəʊ ˈjəʊ] [US: ˈjoʊ ˈjoʊ]

palimpszeszt főnév

palimpsest [palimpsests]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.lɪmp.sest] [US: ˈpæ.lɪmp.sest]

palindrom főnév

palindrome [palindromes]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.lɪn.drəʊm] [US: ˈpæ.lɪndroʊm]

palindróma főnév

palindrome [palindromes]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.lɪn.drəʊm] [US: ˈpæ.lɪndroʊm]

pálinka főnév

schnapps◼◼◼ noun
[UK: ʃnæps] [US: ʃˈnæps]

brandy [brandies]◼◼◼ noun
[UK: ˈbræn.di] [US: ˈbræn.di]

schnaps◼◻◻ noun
[UK: ʃnˈaps] [US: ʃnˈæps]

firewater noun
[UK: ˈfaɪə.wɔː.tə(r)] [US: ˈfaɪə.wɔːr.tər]

hard liquor noun
[UK: hɑːd ˈlɪkə(r)] [US: ˈhɑːrd ˈlɪkər]

snifter noun
[UK: ˈsnɪf.tə(r)] [US: ˈsnɪf.tər]

aqua-vitae noun
[UK: ˈæ.kwə ˈvaɪ.tiː] [US: ˈæ.kwə ˈvaɪ.tə]

bingo noun
[UK: ˈbɪŋ.ɡəʊ] [US: ˈbɪŋɡo.ʊ]

hard drink noun
[UK: hɑːd drɪŋk] [US: ˈhɑːrd ˈdrɪŋk]

hogen-mogen noun
[UK: ˈhɑː.ɡən] [US: ˈhɑː.ɡən]

hootch noun
[UK: huːtʃ] [US: huːtʃ]

nose paint noun
[UK: nəʊz peɪnt] [US: noʊz ˈpeɪnt]

rakija noun

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză