dicţionar Maghiar-Englez » párt înseamnă în null

MaghiarăEngleză
párt főnév

party◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

side◼◼◻ noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

faction◼◻◻ noun
[UK: ˈfæk.ʃn̩] [US: ˈfæk.ʃn̩]

part◼◻◻ noun
[UK: pɑːt] [US: ˈpɑːrt]

párt híve főnév

client noun
[UK: ˈklaɪənt] [US: ˈklaɪənt]

párt politikájának fő irányvonala

general lines of the party's policy[UK: ˈdʒen.r̩əl laɪnz əv ðə ˈpɑː.tiz ˈpɒ.lə.si] [US: ˈdʒen.r̩əl ˈlaɪnz əv ðə ˈpɑːr.tiz ˈpɑː.lə.si]

main lines of the party's policy[UK: meɪn laɪnz əv ðə ˈpɑː.tiz ˈpɒ.lə.si] [US: ˈmeɪn ˈlaɪnz əv ðə ˈpɑːr.tiz ˈpɑː.lə.si]

párt politikájának fő vonala

main lines of the party's policy[UK: meɪn laɪnz əv ðə ˈpɑː.tiz ˈpɒ.lə.si] [US: ˈmeɪn ˈlaɪnz əv ðə ˈpɑːr.tiz ˈpɑː.lə.si]

párt élén áll

be at the head of a party[UK: bi ət ðə hed əv ə ˈpɑː.ti] [US: bi ət ðə ˈhed əv ə ˈpɑːr.ti]

párta főnév

coronet noun
[UK: ˈkɒ.rə.net] [US: kɒ.rə.ˈnet]

drip noun
[UK: drɪp] [US: ˈdrɪp]

hood-moulding noun
[UK: hʊd ˈməʊld.ɪŋ] [US: ˈhʊd ˈmoʊld.ɪŋ]

verticil noun
[UK: ˈvɜː.tɪ.sɪl] [US: ˈvɜːr.tɪ.sɪl]

párta (corolla) főnév

corolla◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈrɒ.lə] [US: kə.ˈrɑː.lə]

párta (patáé) (corona) főnév

cushion noun
[UK: ˈkʊʃ.n̩] [US: ˈkʊʃ.n̩]

párta formájú melléknév
növ

corolliform adjective
[UK: kˈɒrəlˌɪfɔːm] [US: kˈɑːrəlˌɪfɔːrm]

pártacső (fészkeseknél) (vaginula) főnév

vaginula noun
[UK: vadʒˈɪnjʊlə] [US: vædʒˈɪnjʊlə]

vaginule noun
[UK: vˈadʒɪnjˌuːl] [US: vˈædʒɪnˌuːl]

pártamag (Pyrethrum) főnév

pyrethrum noun
[UK: pˈaɪreθrəm] [US: pˈaɪreθrəm]

pártaszerű melléknév

corolline adjective
[UK: kˈɒrəlˌaɪn] [US: kˈɑːrəlˌaɪn]

pártatlan melléknév

impartial◼◼◼ adjective
[UK: ɪm.ˈpɑːʃ.l̩] [US: ˌɪm.ˈpɑːr.ʃl̩]

neutral◼◼◻ adjective
[UK: ˈnjuː.trəl] [US: ˈnuː.trəl]

fair◼◼◻ adjective
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

judicial◼◼◻ adjective
[UK: dʒuː.ˈdɪʃ.l̩] [US: dʒuː.ˈdɪʃ.l̩]

unbiased◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈbaɪəst] [US: ˌʌn.ˈbaɪəst]

detached◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈtætʃt] [US: də.ˈtætʃt]

candid◼◻◻ adjective
[UK: ˈkæn.dɪd] [US: ˈkæn.dəd]

dispassionate◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈspæ.ʃə.nət] [US: ˌdɪ.ˈspæ.ʃə.nət]

disinterested◼◻◻ adjective
[UK: dɪs.ˈɪn.trə.stɪd] [US: ˌdɪ.ˈsɪn.trə.stəd]

just◼◻◻ adjective
[UK: dʒəst] [US: dʒəst]

equitable adjective
[UK: ˈe.kwɪ.təb.l̩] [US: ˈe.kwə.təb.l̩]

fair-minded adjective
[UK: feə(r) ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈfer ˈmaɪn.dəd]

even-handed adjective
[UK: ˈiːv.n̩ ˈhæn.dɪd] [US: ˈiːv.n̩ ˈhæn.dəd]

even-handedness adjective
[UK: ˈiːv.n̩ ˈhæn.dəd.nəs] [US: ˈiːv.n̩ ˈhæn.dəd.nəs]

evenhanded adjective
[UK: i.vən.ˈhæn.dəd] [US: i.vən.ˈhæn.dəd]

judiciary adjective
[UK: dʒuː.ˈdɪ.ʃə.ri] [US: dʒuː.ˈdɪ.ʃi.ˌe.ri]

neuter adjective
[UK: ˈnjuː.tə(r)] [US: ˈnuː.tər]

unbiassed adjective
[UK: ˌʌn.ˈbaɪəst] [US: ˌʌn.ˈbaɪəst]

pártatlan ember

neuter[UK: ˈnjuː.tə(r)] [US: ˈnuː.tər]

pártatlan vkvel

play fair and square with somebody[UK: ˈpleɪ feə(r) ənd skweə(r) wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpleɪ ˈfer ænd ˈskwer wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză