dicţionar Maghiar-Englez » nyom meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
nyom

do◼◼◼ noun
[UK: duː] [US: ˈduː]

press (pressed, pressed)◼◼◼ noun
[UK: pres prest prest] [US: ˈpres ˈprest ˈprest]

sign◼◼◼ noun
[UK: saɪn] [US: ˈsaɪn]

trace◼◼◼ noun
[UK: treɪs] [US: ˈtreɪs]

tracing◼◼◼ noun
[UK: ˈtreɪs.ɪŋ] [US: ˈtreɪs.ɪŋ]

trail◼◼◼ noun
[UK: treɪl] [US: ˈtreɪl]

clue◼◼◻ noun
[UK: kluː] [US: ˈkluː]

evidence◼◼◻ noun
[UK: ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈe.və.dəns]

hint◼◼◻ noun
[UK: hɪnt] [US: ˈhɪnt]

lead◼◼◻ noun
[UK: liːd] [US: ˈled]

mark◼◼◻ noun
[UK: mɑːk] [US: ˈmɑːrk]

push◼◼◻ noun
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

rush◼◼◻ noun
[UK: rʌʃ] [US: ˈrəʃ]

wake◼◼◻ noun
[UK: weɪk] [US: ˈweɪk]

clew◼◻◻ noun
[UK: kluː] [US: kluː]

goose◼◻◻ noun
[UK: ɡuːs] [US: ˈɡuːs]

imprint◼◻◻ noun
[UK: ɪm.ˈprɪnt] [US: ˌɪm.ˈprɪnt]

load◼◻◻ noun
[UK: ləʊd] [US: loʊd]

oppress◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpres] [US: ə.ˈpres]

print◼◻◻ noun
[UK: prɪnt] [US: ˈprɪnt]

squeeze◼◻◻ noun
[UK: skwiːz] [US: ˈskwiːz]

stress◼◻◻ noun
[UK: stres] [US: ˈstres]

vestige◼◻◻ noun
[UK: ˈve.stɪdʒ] [US: ˈve.stɪdʒ]

foil noun
[UK: fɔɪl] [US: ˌfɔɪl]

hype noun
[UK: haɪp] [US: ˈhaɪp]

impress noun
[UK: ɪm.ˈpres] [US: ˌɪm.ˈpres]

reminiscence noun
[UK: ˌre.mɪ.ˈnɪsns] [US: ˌre.mə.ˈnɪ.səns]

run off noun
[UK: rʌn ɒf] [US: ˈrən ˈɒf]

stampage noun
[UK: stˈampeɪdʒ] [US: stˈæmpeɪdʒ]

nyom (állaté) főnév

sleuth◼◼◼ noun
[UK: sluːθ] [US: sˈluːθ]

nyom (lábé, keréké) főnév

track◼◼◼ noun
[UK: træk] [US: ˈtræk]

nyom (őzé) főnév

slot◼◼◼ noun
[UK: slɒt] [US: sˈlɑːt]

nyom (vadé) főnév

spoor◼◼◼ noun
[UK: spʊə(r)] [US: ˈspʊr]

nyom (vmennyit)

weigh◼◼◼ verb
[UK: weɪ] [US: ˈweɪ]

scale◼◼◻ noun
[UK: skeɪl] [US: ˈskeɪl]

nyom (vmit) (vmbe) ige

imprint something on something verb
[UK: ɪm.ˈprɪnt ˈsʌm.θɪŋ ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌɪm.ˈprɪnt ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

nyom a latban

give point to an argument[UK: ɡɪv pɔɪnt tuː ən ˈɑː.ɡju.mənt] [US: ˈɡɪv ˈpɔɪnt ˈtuː ˈæn ˈɑːr.ɡjə.mənt]

nyom (vm)ennyi súlyt

turn the scale[UK: tɜːn ðə skeɪl] [US: ˈtɝːn ðə ˈskeɪl]

nyom nélküli melléknév

printless adjective
[UK: ˈprɪntləs ] [US: ˈprɪntləs ]

traceless adjective
[UK: ˈtreɪsləs ] [US: ˈtreɪsləs ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză