dicţionar Maghiar-Englez » nyers meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
nyers (étel) melléknév

unfired adjective
[UK: ˌʌnˈfaɪəd ] [US: ʌnˈfaɪərd ]

nyers (hús) melléknév

unboiled◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌn.ˈbɔɪld] [US: ˈʌn.ˈbɔɪld]

nyers (indiai selyem) melléknév

corah◼◼◼ adjective
[UK: kˈɒrə] [US: kˈɔːrə]

nyers állapot

rough[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

nyers állapotban levő melléknév

unmanufactured adjective
[UK: ˌʌnˌmænjʊˈfækʧəd ] [US: ʌnˌmænjəˈfækʧərd ]

nyers (átv)

approximate◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈprɒk.sɪ.mət] [US: ə.ˈprɑːk.sə.mət]

unkindly adverb
[UK: ʌnˈk.aɪnd.li] [US: ʌnˈk.aɪnd.li]

nyers bányakő

quarry-rid[UK: ˈkwɒ.ri rɪd] [US: ˈkwɔː.ri ˈrɪd]

nyers bányakő (ásv) főnév

rubble noun
[UK: ˈrʌb.l̩] [US: ˈrʌb.l̩]

rubble-stone noun
[UK: ˈrʌb.l̩ stəʊn] [US: ˈrʌb.l̩ ˈstoʊn]

nyers bőr

skin[UK: skɪn] [US: ˈskɪn]

nyers borkő főnév

argol noun
[UK: ˈɑːɡɒl] [US: ˈɑːrɡɑːl]

nyers cink

crude zinc[UK: kruːd zɪŋk] [US: ˈkruːd ˈzɪŋk]

nyers de jószívű

rough diamond[UK: rʌf ˈdaɪə.mənd] [US: ˈrəf ˈdaɪ.mənd]

nyers elutasítás főnév

snorter noun
[UK: ˈsnɔː.tə(r)] [US: ˈsnɔːr.tər]

nyers ember főnév

bushwhacker noun
[UK: ˈbʊʃ.ˌwæk.ə] [US: ˈbʊʃˌh.wækʌr]

nyers erő

brute force[UK: bruːt fɔːs] [US: ˈbruːt ˈfɔːrs]

nyers erőszakkal

by sheer force[UK: baɪ ʃɪə(r) fɔːs] [US: baɪ ˈʃɪr ˈfɔːrs]

nyers fa

plain wood[UK: pleɪn wʊd] [US: ˈpleɪn ˈwʊd]

nyers faanyag

rough timber[UK: rʌf ˈtɪm.bə(r)] [US: ˈrəf ˈtɪm.bər]

rough-hewn timber[UK: rʌf hjuːn ˈtɪm.bə(r)] [US: ˈrəf ˈhjuːn ˈtɪm.bər]

timber in the rough[UK: ˈtɪm.bə(r) ɪn ðə rʌf] [US: ˈtɪm.bər ɪn ðə ˈrəf]

nyers gubószál

single silk[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ sɪlk] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈsɪlk]

nyers gumitömb

pig[UK: pɪɡ] [US: ˈpɪɡ]

nyers hal

raw fish◼◼◼

nyers helyzetkomikum

knockabout[UK: ˈnɒk.ə.baʊt] [US: ˈnɒk.ə.baʊt]

nyers hengerelt rúdvas koh

muck-bar[UK: mʌk bɑː(r)] [US: ˈmək ˈbɑːr]

muck-iron[UK: mʌk ˈaɪən] [US: ˈmək ˈaɪərn]

nyers horgany

crude zinc[UK: kruːd zɪŋk] [US: ˈkruːd ˈzɪŋk]

nyers humor főnév

pantagruelism noun
[UK: pˈantəɡrˌuːlɪzəm] [US: pˈæntəɡrˌuːlɪzəm]

nyers hús

green meet[UK: ˈɡriːn miːt] [US: ˈɡriːn ˈmiːt]

nyers kén

crude sulphur[UK: kruːd ˈsʌl.fə(r)] [US: ˈkruːd ˈsʌl.fər]

raw sulphur[UK: rɔː ˈsʌl.fə(r)] [US: ˈrɑː ˈsʌl.fər]

nyers kéneskő (ásv) főnév

coarse metal noun
[UK: kɔːs ˈmet.l̩] [US: ˈkɔːrs ˈmet.l̩]

nyers marhabőr főnév

rawhide noun
[UK: ˈrɔː.haɪd] [US: ˈrɒ.ˌhaɪd]

nyers modor főnév

brusqueness noun
[UK: ˈbruːsk.nəs] [US: ˈbruːsk.nəs]

gruffness noun
[UK: ˈɡrʌf.nəs] [US: ˈɡrʌf.nəs]

nyers modorú

bluff[UK: blʌf] [US: ˈbləf]

blunt[UK: blʌnt] [US: ˈblənt]

lowbred adjective
[UK: ləʊ.ˈbred] [US: loʊ.ˈbred]

123

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies