dicţionar Maghiar-Englez » mellék… meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
mellékel ige

annex◼◼◼ verb
[UK: ˈæ.neks] [US: ˈæ.ˌneks]

attach◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈtætʃ] [US: ə.ˈtætʃ]

append◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈpend] [US: ə.ˈpend]

enclose◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈkləʊz] [US: ɪnˈkloʊz]

inclose verb
[UK: ɪn.ˈkləʊz] [US: ɪnˈkloʊz]

subjoin verb
[UK: sʌbˈdʒɔɪn] [US: sʌbˈdʒɔɪn]

mellékelt

attached◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈtætʃt] [US: ə.ˈtætʃt]

hereto◼◼◻ adverb
[UK: hɪə.ˈtuː] [US: hɪə.ˈtuː]

supplied◼◻◻ verb adjective
[UK: sə.ˈplaɪd] [US: sə.ˈplaɪd]

subjunctive adjective
[UK: səb.ˈdʒʌŋk.tɪv] [US: səb.ˈdʒʌŋk.tɪv]

mellékelt jegyzék

annexed list[UK: ə.ˈnekst lɪst] [US: ˈæ.nekst ˈlɪst]

mellékelten melléknév

enclosed◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈkləʊzd] [US: ɪnˈkloʊzd]

enclosed herein adjective
[UK: ɪn.ˈkləʊzd ˌhɪə.ˈrɪn] [US: ɪnˈkloʊzd hɪ.ˈrɪn]

mellékelve

enclosed◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈkləʊzd] [US: ɪnˈkloʊzd]

attached hereto adverb
[UK: ə.ˈtætʃt hɪə.ˈtuː] [US: ə.ˈtætʃt hɪə.ˈtuː]

hereto adverb
[UK: hɪə.ˈtuː] [US: hɪə.ˈtuː]

hereto attached adverb
[UK: hɪə.ˈtuː ə.ˈtætʃt] [US: hɪə.ˈtuː ə.ˈtætʃt]

mellékelve tisztelettel megküldöm …

enclosed here with please find …[UK: ɪn.ˈkləʊzd hɪə(r) wɪð pliːz faɪnd] [US: ɪnˈkloʊzd hɪər wɪθ ˈpliːz ˈfaɪnd]

mellékes

by◼◼◼ adjective
[UK: baɪ] [US: baɪ]

ancillary◼◼◻ adjective
[UK: æn.ˈsɪ.lə.ri] [US: ˈæn.sə.ˌle.ri]

casual◼◼◻ adjective
[UK: ˈkæ.ʒʊəl] [US: ˈkæ.ʒə.wəl]

episodic◼◼◻ adjective
[UK: ˌe.pɪ.ˈsɒ.dɪk] [US: ˌe.pə.ˈsɑː.dɪk]

extra◼◼◻ adjective
[UK: ˈek.strə] [US: ˈek.strə]

side◼◼◻ adjective
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

subsidiary◼◼◻ adjective
[UK: səb.ˈsɪ.dɪə.ri] [US: səb.ˈsɪ.di.ˌe.ri]

accidental◼◻◻ adjective
[UK: ˌæk.sɪ.ˈden.tl̩] [US: ˌæk.sə.ˈden.tl̩]

incidental◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.sɪ.ˈden.tl̩] [US: ˌɪn.sə.ˈden.tl̩]

irrelevant◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈre.lə.vənt] [US: ɪ.ˈre.lə.vənt]

accessory adjective
[UK: ək.ˈse.sə.ri] [US: æk.ˈse.sə.ri]

adscititious adjective
[UK: ədsɪtˈɪʃəs] [US: ədsɪtˈɪʃəs]

adventitious adjective
[UK: ˌæd.ven.ˈtɪ.ʃəs] [US: ˌæd.ven.ˈtɪ.ʃəs]

be beside the point adjective
[UK: bi bɪ.ˈsaɪd ðə pɔɪnt] [US: bi bə.ˈsaɪd ðə ˈpɔɪnt]

be off the point adjective
[UK: bi ɒf ðə pɔɪnt] [US: bi ˈɒf ðə ˈpɔɪnt]

beside the mark adjective
[UK: bɪ.ˈsaɪd ðə mɑːk] [US: bə.ˈsaɪd ðə ˈmɑːrk]

beside the point adjective
[UK: bɪ.ˈsaɪd ðə pɔɪnt] [US: bə.ˈsaɪd ðə ˈpɔɪnt]

beside the question adjective
[UK: bɪ.ˈsaɪd ðə ˈkwes.tʃən] [US: bə.ˈsaɪd ðə ˈkwes.tʃən]

bye noun
[UK: baɪ] [US: baɪ]

extra-curricular adjective
[UK: ˈek.strə kə.ˈrɪ.kjə.lə(r)] [US: ˈek.strə kə.ˈrɪ.kjə.lər]

marginal adjective
[UK: ˈmɑː.dʒɪn.l̩] [US: ˈmɑːr.dʒən.l̩]

no object adjective
[UK: nəʊ əb.ˈdʒekt] [US: ˈnoʊ ˈɑːb.dʒekt]

123

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies