dicţionar Maghiar-Englez » megtisztít meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
megtisztít ige

clean up◼◼◼ verb
[UK: kliːn ʌp] [US: ˈkliːn ʌp]

furbish◼◼◼ verb
[UK: ˈfɜː.bɪʃ] [US: ˈfɝː.ˌbɪʃ]

do (did, done)◼◼◻ verb
[UK: duː dɪd dʌn] [US: ˈduː ˈdɪd ˈdən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

purge◼◼◻ verb
[UK: pɜːdʒ] [US: ˈpɝːdʒ]

purify◼◼◻ verb
[UK: ˈpjʊə.rɪ.faɪ] [US: ˈpjʊ.rə.ˌfaɪ]

decontaminate◼◻◻ verb
[UK: ˌdiːk.ən.ˈtæ.mɪ.neɪt] [US: dik.ən.ˈtæ.mə.ˌnet]

sanctify◼◻◻ verb
[UK: ˈsæŋk.tɪ.faɪ] [US: ˈsæŋk.tə.faɪ]

scrub◼◻◻ verb
[UK: skrʌb] [US: ˈskrəb]

disencumber verb
[UK: ˌdɪ.sɪnˈk.ʌm.bə(r)] [US: ˌdɪ.sɪnˈk.ʌm.bər]

husk verb
[UK: hʌsk] [US: ˈhəsk]

mop verb
[UK: mɒp] [US: ˈmɑːp]

mop up verb
[UK: mɒp ʌp] [US: ˈmɑːp ʌp]

prick verb
[UK: prɪk] [US: ˈprɪk]

prune verb
[UK: pruːn] [US: ˈpruːn]

prune away verb
[UK: pruːn ə.ˈweɪ] [US: ˈpruːn ə.ˈweɪ]

prune down verb
[UK: pruːn daʊn] [US: ˈpruːn ˈdaʊn]

sanctificate verb
[UK: sanktˈɪfɪkˌeɪt] [US: sænktˈɪfᵻkˌeɪt]

settle verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

spiritualize verb
[UK: ˈspɪ.rɪ.tʃʊə.laɪz] [US: ˈspɪ.rɪ.tʃʊə.laɪz]

sublimate verb
[UK: ˈsʌ.blɪ.meɪt] [US: ˈsʌ.blɪ.meɪt]

sublime verb
[UK: sə.ˈblaɪm] [US: sə.ˈblaɪm]

unbarricade verb
[UK: ˌʌnˌbærɪˈkeɪd ] [US: ʌnˈbærəˌkeɪd ]

megtisztít ige
orv

depurate verb
[UK: ˈde.pjʊ.reɪt] [US: ˈde.pjə.reɪt]

deterge verb
[UK: dɪ.ˈtɜːdʒ] [US: dɪ.ˈtɜːrdʒ]

megtisztít (babot) ige

string (strung, strung) verb
[UK: strɪŋ strʌŋ strʌŋ] [US: ˈstrɪŋ ˈstrəŋ ˈstrəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

megtisztít (rönköktől) ige

snag verb
[UK: snæɡ] [US: ˈsnæɡ]

megtisztít (vmitől) ige

rid from something verb
[UK: rɪd frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈrɪd frəm ˈsʌm.θɪŋ]

megtisztít (zöldbabot) ige

string (strung, strung) verb
[UK: strɪŋ strʌŋ strʌŋ] [US: ˈstrɪŋ ˈstrəŋ ˈstrəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

megtisztít (átv) ige

top and tail verb
[UK: tɒp ənd teɪl] [US: ˈtɑːp ænd ˈteɪl]

megtisztíthatatlan melléknév

uncleanable adjective
[UK: ʌnˈkliːnəbl ] [US: ənˈklinəbl ]

megtisztítja a fogait

do one's teeth[UK: duː wʌnz tiːθ] [US: ˈduː wʌnz ˈtiːθ]

megtisztítás főnév

clearing◼◼◼ noun
[UK: ˈklɪər.ɪŋ] [US: ˈklɪr.ɪŋ]

purge◼◼◻ noun
[UK: pɜːdʒ] [US: ˈpɝːdʒ]

clearance◼◻◻ noun
[UK: ˈklɪə.rəns] [US: ˈklɪ.rəns]

mopping-up◼◻◻ noun
[UK: ˈmɒp.ɪŋ ʌp] [US: ˈmɑːp.ɪŋ ʌp]

picking◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪkɪŋ] [US: ˈpɪkɪŋ]

combing out noun
[UK: ˈkəʊm.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈkoʊm.ɪŋ ˈaʊt]

depuration noun

expurgation (cleansing, purification) noun
[UK: ˌek.spə.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌek.spə.ˈɡeɪʃ.n̩]

purifying noun
[UK: ˈpjʊə.rɪ.faɪ.ɪŋ] [US: ˈpjʊ.rə.ˌfaɪ.ɪŋ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies