dicţionar Maghiar-Englez »

megjavítás înseamnă în null

MaghiarăEngleză
megjavítás főnév

repair [repairs]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpeə(r)] [US: rə.ˈper]

amelioration [ameliorations]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˌmiː.liə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌmi.ljə.ˈreɪʃ.n̩]

betterment◼◻◻ noun
[UK: ˈbe.tə.mənt] [US: ˈbe.tər.mənt]

mend [mends]◼◻◻ noun
[UK: mend] [US: ˈmend]

reformation [reformations]◼◻◻ noun
[UK: ˌre.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌre.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

instauration noun
[UK: ɪnstɔːrˈeɪʃən] [US: ɪnstɔːrˈeɪʃən]

reclaiming noun
[UK: rɪ.ˈkleɪm.ɪŋ] [US: ri.ˈkleɪm.ɪŋ]

reclamation noun
[UK: ˌre.klə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌre.klə.ˈmeɪʃ.n̩]

squaring noun
[UK: ˈskweər.ɪŋ] [US: ˈskwer.ɪŋ]

megjavítás (reparatio) főnév

reparation [reparations] noun
[UK: ˌre.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌre.pə.ˈreɪʃ.n̩]

a kazán megjavítása

repairing the boiler[UK: rɪ.ˈpeər.ɪŋ ðə ˈbɔɪ.lə(r)] [US: rə.ˈper.ɪŋ ðə ˌbɔɪ.lər]

fajuttatás kerítés megjavítására

haybote (hedgebote)[UK: hˈeɪbəʊt] [US: hˈeɪboʊt]

hedgebote noun
[UK: hˈedʒbəʊt] [US: hˈedʒboʊt]

You can find it in:

MaghiarăEngleză