dicţionar Maghiar-Englez »

megerőszakol înseamnă în null

MaghiarăEngleză
megerőszakol ige

rape [raped, raped, raping, rapes]◼◼◼ verb
[UK: reɪp] [US: ˈreɪp]

force [forced, forced, forcing, forces]◼◻◻ verb
[UK: fɔːs] [US: ˈfɔːrs]

do violence on verb
[UK: duː ˈvaɪə.ləns ɒn] [US: ˈduː ˈvaɪə.ləns ɑːn]

force sexual intercourse verb
[UK: fɔːs ˈsek.ʃʊəl ˈɪn.tək.ɔːs] [US: ˈfɔːrs ˈsek.ʃuːəl ˈɪn.tərˌk.ɔːrs]

megerőszakol (nőt) ige

violate [violated, violated, violating, violates]◼◼◼ verb
[UK: ˈvaɪə.leɪt] [US: ˈvaɪə.let]

abuse [abused, abused, abusing, abuses]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈbjuːs] [US: ə.ˈbjuːs]

megerőszakolás főnév

rape [rapes]◼◼◼ noun
[UK: reɪp] [US: ˈreɪp]

ravishment noun
[UK: ˈræ.vɪ.ʃmənt] [US: ˈræ.vɪ.ʃmənt]

You can find it in:

MaghiarăEngleză