dicţionar Maghiar-Englez » mű… meaning in Engleză

MaghiarăEngleză

work◼◼◼ noun
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

creation◼◻◻ noun
[UK: kriː.ˈeɪʃ.n̩] [US: kri.ˈeɪʃ.n̩]

artificial adjective
[UK: ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.l̩] [US: ˌɑːr.tə.ˈfɪʃ.l̩]

imitation noun
[UK: ˌɪ.mɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.mə.ˈteɪʃ.n̩]

opus noun
[UK: ˈəʊ.pəs] [US: ˈoʊ.pəs]

mű…

art[UK: ɑːt] [US: ˈɑːrt]

artful[UK: ˈɑːt.fl̩] [US: ˈɑːrt.fl̩]

dummy[UK: ˈdʌ.mi] [US: ˈdʌ.mi]

false[UK: ˈfɔːls] [US: ˈfɔːls]

faux[UK: ˈfɒks] [US: ˈfɑːks]

man-made[UK: mæn ˈmeɪd] [US: ˈmæn ˈmeɪd]

mock[UK: mɒk] [US: ˈmɑːk]

near[UK: nɪə(r)] [US: ˈnɪr]

prosthetic[UK: prɒs.ˈθet.ɪk] [US: prɑːs.ˈθet.ɪk]

prothetic[UK: prəθˈetɪk] [US: prəθˈeɾɪk]

synthetic[UK: sɪn.ˈθe.tɪk] [US: ˌsɪn.ˈθe.tɪk]

mű (görög betű) főnév

mu noun
[UK: mjuː] [US: ˈmuː]

mű (opus) főnév

op◼◼◼ noun
[UK: ɒp] [US: ˈɑːp]

mű (írodalmi) főnév

writing◼◼◼ noun
[UK: ˈraɪt.ɪŋ] [US: ˈraɪt.ɪŋ]

mű fahasáb

gas-log[UK: ɡæs lɒɡ] [US: ˈɡæs lɔːɡ]

mű-barát főnév

maecenas noun
[UK: maɪ.ˈsiː.nəs] [US: maɪ.ˈsiː.nəs]

műalkotás főnév

art◼◼◼ noun
[UK: ɑːt] [US: ˈɑːrt]

work of art◼◼◻ noun
[UK: ˈwɜːk əv ɑːt] [US: ˈwɝːk əv ˈɑːrt]

artwork◼◻◻ noun
[UK: ˈɑː.twɜːk] [US: ˈɑːr.ˌtwərk]

artifact noun
[UK: ˈɑː.tɪ.fækt] [US: ˈɑːr.tə.ˌfækt]

craftwork noun
[UK: krˈaftwɜːk] [US: krˈæftwɜːk]

objet d'art noun
[UK: ɒbdʒˈet dˈɑːt] [US: ɑːbdʒˈet dˈɑːrt]

műalkotásé

ectype[UK: ˈektaɪp] [US: ˈektaɪp]

műanya főnév

artificial foster-mother noun
[UK: ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.l̩ ˈfɒ.stə(r) ˈmʌð.ə(r)] [US: ˌɑːr.tə.ˈfɪʃ.l̩ ˈfɑː.stər ˈmʌð.r̩]

brooder stove noun
[UK: ˈbruː.də stəʊv] [US: ˈbruː.dər stoʊv]

foster-mother noun
[UK: ˈfɒ.stə(r) ˈmʌð.ə(r)] [US: ˈfɑː.stər ˈmʌð.r̩]

műanyag főnév

plastic◼◼◼ noun
[UK: ˈplæ.stɪk] [US: ˈplæ.stɪk]

composition◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒm.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːm.pə.ˈzɪʃ.n̩]

compound◼◻◻ noun
[UK: kəm.ˈpaʊnd] [US: ˈkɑːm.paʊnd]

galalith noun
[UK: ɡˈaləlˌɪθ] [US: ɡˈæləlˌɪθ]

műanyag tároló edény

tupperware[UK: ˈtə.pəˌrwer] [US: ˈtə.pəˌr.wer]

műanyagdugó főnév

plastic cork noun
[UK: ˈplæ.stɪk kɔːk] [US: ˈplæ.stɪk ˈkɔːrk]

műanyaggal borított huzal főnév

lurex noun
[UK: ˈlʊə.reks] [US: ˈlʊə.reks]

műanyaghab főnév

foamed noun
[UK: fəʊmd] [US: foʊmd]

műanyagok

plastics◼◼◼[UK: ˈplæ.stɪks] [US: ˈplæ.stɪks]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies