dicţionar Maghiar-Englez »

méltánytalan înseamnă în null

MaghiarăEngleză
méltánytalan melléknév

unfair◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.ˈfeə(r)] [US: ən.ˈfer]

unjust◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈdʒʌst] [US: ʌn.ˈdʒəst]

inequitable◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈe.kwɪ.təb.l̩] [US: ˌɪ.ˈne.kwə.təb.l̩]

iniquitous◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈnɪ.kwɪ.təs] [US: ɪ.ˈnɪ.kwɪ.təs]

over the fence adjective
[UK: ˈəʊv.ə(r) ðə fens] [US: ˈoʊv.r̩ ðə ˈfens]

stiff [stiffer, stiffest] adjective
[UK: stɪf] [US: ˈstɪf]

unequitable adjective
[UK: ˌʌnˈɛkwɪtəbl ] [US: ʌnˈɛkwətəbəl ]

unrighteous adjective
[UK: ʌn.ˈraɪ.tʃəs] [US: ʌn.ˈraɪ.tʃəs]

wrongous adjective
[UK: rˈɒŋɡəs] [US: rˈɔŋɡəs]

méltánytalan volna

it would be doing less than justice[UK: ɪt wʊd bi ˈduːɪŋ les ðæn ˈdʒʌst.ɪs] [US: ˈɪt ˈwʊd bi ˈduːɪŋ ˈles ˈðæn ˈdʒʌst.ɪs]

méltánytalanság főnév

inequity [inequities]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈe.kwɪ.ti] [US: ˌɪ.ˈne.kwə.ti]

wrongdoing [wrongdoings]◼◼◼ noun
[UK: ˈrɒŋ.duːɪŋ] [US: ˈrɒŋ.duːɪŋ]

injustice [injustices]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈdʒʌ.stɪs] [US: ˌɪn.ˈdʒə.stəs]

unfairness◼◼◻ noun
[UK: ˌʌn.ˈfeə.nəs] [US: ən.ˈfer.nəs]

méltánytalanul határozószó

unfairly◼◼◼ adverb
[UK: ˌʌn.ˈfeə.li] [US: ən.ˈfer.li]

iniquitously adverb
[UK: ɪ.ˈnɪ.kwɪ.tə.sli] [US: ɪ.ˈnɪ.kwɪ.tə.sli]

méltánytalanul bánik vkvel

do somebody less than justice[UK: duː ˈsʌm.bə.di les ðæn ˈdʒʌst.ɪs] [US: ˈduː ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈles ˈðæn ˈdʒʌst.ɪs]

You can find it in:

MaghiarăEngleză