dicţionar Maghiar-Englez »

mássalhangzó înseamnă în null

MaghiarăEngleză
mássalhangzó főnév

consonant (sound) [consonants]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.sə.nənt] [US: ˈkɑːn.sə.nənt]

alveolar [alveolars] noun
[UK: ˌæl.vi.ˈəʊ.lə(r)] [US: ˌæl.viˈo.ʊ.lə(r)]

continuative (conjunction, conjunctive, connective) [continuatives] noun
[UK: kəntˈɪnjuːətˌɪv] [US: kəntˈɪnjuːətˌɪv]

ejective noun
[UK: ɪdʒˈektɪv] [US: ɪdʒˈektɪv]

vowellike noun
[UK: vˈaʊɪlˌaɪk] [US: vˈaʊɪlˌaɪk]

mássalhangzó-eltolódás főnév

consonant shift noun
[UK: ˈkɒn.sə.nənt ʃɪft] [US: ˈkɑːn.sə.nənt ˈʃɪft]

mássalhangzó-eltolódás főnév
nyelvt

provection noun
[UK: prˈuːvkʃən] [US: prˈuːvkʃən]

mássalhangzó-rendszer főnév

consonantism noun
[UK: ˈkɒnsənəntɪz(ə)m ] [US: ˈkɑnsənəntɪz(ə)m ]

mássalhangzó-változás főnév

consonant shift noun
[UK: ˈkɒn.sə.nənt ʃɪft] [US: ˈkɑːn.sə.nənt ˈʃɪft]

mássalhangzói melléknév

consonantal adjective
[UK: ˌkɒn.sə.ˈnæn.tl̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈnɑːn.tl̩]

mássalhangzósodik ige

consonantize verb
[UK: kˈɒnsənˌantaɪz] [US: kˈɑːnsənˌæntaɪz]

mássalhangzósít ige

consonantize verb
[UK: kˈɒnsənˌantaɪz] [US: kˈɑːnsənˌæntaɪz]

mássalhangzót ige

devoice [devoiced, devoiced, devoicing, devoices] verb
[UK: ˌdiː.ˈvɔɪs] [US: ˌdiː.ˈvɔɪs]

mássalhangzótorlódás főnév

collision [collisions] noun
[UK: kə.ˈlɪʒ.n̩] [US: kə.ˈlɪʒ.n̩]

bilabiális mássalhangzó

bilabial[UK: ˌbaɪ.ˈleɪ.bɪəl] [US: ˌbaɪ.ˈleɪ.bɪəl]

dentális mássalhangzó

point consonant[UK: pɔɪnt ˈkɒn.sə.nənt] [US: ˈpɔɪnt ˈkɑːn.sə.nənt]

folyékony mássalhangzó

continuant (continuant consonant)[UK: kən.ˈtɪ.njʊənt] [US: kən.ˈtɪ.njuːənt]

liquid [liquids] noun
[UK: ˈlɪ.kwɪd] [US: ˈlɪ.kwəd]

jellege (mássalhangzónak) főnév

voicelessness noun
[UK: ˈvɔɪs.lɪs.nəs] [US: ˈvɔɪs.lɪs.nəs]

kemény mássalhangzók

hard consonants◼◼◼[UK: hɑːd ˈkɒn.sə.nənts] [US: ˈhɑːrd ˈkɑːn.sə.nənts]

kétjegyű mássalhangzó főnév

digraph [digraphs]◼◼◻ noun
[UK: ˈdaɪ.ɡrɑːf] [US: ˈdaɪ.ɡræf]

laterális mássalhangzó

lateral consonant[UK: ˈlæ.tə.rəl ˈkɒn.sə.nənt] [US: ˈlæ.tə.rəl ˈkɑːn.sə.nənt]

palatalizál (mássalhangzót) ige

palatalize [palatalized, palatalized, palatalizing, palatalizes] verb
[UK: ˈpæ.lə.tə.laɪz] [US: ˈpæ.lə.tə.laɪz]

palatizáltság (mássalhangzóé) főnév

palatality noun
[UK: pˌalətˈalɪti] [US: pˌælətˈælɪɾi]

quiescens jelleg (héber mássalhangzóé: rá nem következik magánhangzó) főnév

quiescency noun
[UK: kwaɪ.ˈesn.sɪ] [US: kwaɪ.ˈesn.sɪ]

szóvégi mássalhangzó tapadása a következő szóhoz főnév

provection noun
[UK: prˈuːvkʃən] [US: prˈuːvkʃən]

többjegyű mássalhangzók főnév

consonant ligatures noun
[UK: ˈkɒn.sə.nənt ˈlɪ.ɡə.tʃəz] [US: ˈkɑːn.sə.nənt ˈlɪ.ɡə.tʃəz]

zöngétlen mássalhangzó

breath-consonant[UK: breθ ˈkɒn.sə.nənt] [US: ˈbreθ ˈkɑːn.sə.nənt]

zöngétlenít (mássalhangzót) ige

unvoice verb
[UK: ˈʌn.ˈvɔɪs] [US: ən.ˈvɔɪs]

You can find it in:

MaghiarăEngleză