dicţionar Maghiar-Englez » lovagrend meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
lovagrend főnév

order◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

knighthood◼◼◻ noun
[UK: ˈnaɪt.hʊd] [US: ˈnaɪt.ˌhʊd]

lovag(i)rend főnév

Order of Chivalry noun
[UK: ˈɔː.də(r) əv ˈʃɪ.vəl.ri] [US: ˈɔːr.dər əv ˈʃɪ.vəl.ri]

lovagrend főnév

equestrian order noun
[UK: ɪ.ˈkwe.strɪən ˈɔː.də(r)] [US: ɪ.ˈkwe.striən ˈɔːr.dər]

lovagrend tagja főnév

chevalier noun
[UK: ˌʃe.və.ˈlɪr] [US: ˌʃe.və.ˈlɪr]

bath angol lovagrend

order of the bath[UK: ˈɔː.də(r) əv ðə bɑːθ] [US: ˈɔːr.dər əv ðə ˈbæθ]

máltai lovagrend

knights of Saint John of Jerusalem[UK: naɪts əv seɪnt dʒɒn əv dʒə.ˈruː.sə.ləm] [US: ˈnaɪts əv ˈseɪnt ˈdʒɑːn əv dʒə.ˈruː.sə.ləm]

Német Lovagrend

Teutonic Knights[UK: tjuː.ˈtɒ.nɪk naɪts] [US: tjuː.ˈtɒ.nɪk ˈnaɪts]

német lovagrend

teutonic order of knights[UK: tjuː.ˈtɒ.nɪk ˈɔː.də(r) əv naɪts] [US: tjuː.ˈtɒ.nɪk ˈɔːr.dər əv ˈnaɪts]

római lovagrend

equestrian order[UK: ɪ.ˈkwe.strɪən ˈɔː.də(r)] [US: ɪ.ˈkwe.striən ˈɔːr.dər]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies