dicţionar Maghiar-Englez » korlátoz meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
korlátoz ige

limit◼◼◼ verb
[UK: ˈlɪ.mɪt] [US: ˈlɪ.mət]

re-trench◼◼◼ verb
[UK: riː trentʃ] [US: ˈreɪ ˈtrentʃ]

restrict◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈstrɪkt] [US: ri.ˈstrɪkt]

control◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

localised◼◼◻ verb
[UK: ˈləʊkəlaɪzd ] [US: ˈloʊkəˌlaɪzd ]

check◼◻◻ verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

confine◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈfaɪn] [US: kən.ˈfaɪn]

constrain◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈstreɪn] [US: kən.ˈstreɪn]

define◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈfaɪn] [US: də.ˈfaɪn]

hedge◼◻◻ verb
[UK: hedʒ] [US: ˈhedʒ]

impair◼◻◻ verb
[UK: ɪm.ˈpeə(r)] [US: ˌɪm.ˈper]

put on◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ɒn] [US: ˈpʊt ɑːn]

put to◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt tuː] [US: ˈpʊt ˈtuː]

qualify◼◻◻ verb
[UK: ˈkwɒ.lɪ.faɪ] [US: ˈkwɑː.lə.ˌfaɪ]

restrain◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈstreɪn] [US: ri.ˈstreɪn]

abridge verb
[UK: ə.ˈbrɪdʒ] [US: ə.ˈbrɪdʒ]

bound verb
[UK: baʊnd] [US: ˈbaʊnd]

circumscribe verb
[UK: ˈsɜːk.əm.skraɪb] [US: ˌsərk.əm.ˈskraɪb]

coerce verb
[UK: kəʊ.ˈɜːs] [US: koʊ.ˈɜːs]

curb (restrict, curtail, cut back) verb
[UK: kɜːb] [US: ˈkɝːb]

delimit verb
[UK: diː.ˈlɪ.mɪt] [US: diː.ˈlɪ.mɪt]

fetter verb
[UK: ˈfe.tə(r)] [US: ˈfe.tər]

hedge in verb
[UK: hedʒ ɪn] [US: ˈhedʒ ɪn]

localize verb
[UK: ˈləʊk.ə.laɪz] [US: ˈloʊk.ə.laɪz]

locate verb
[UK: ləʊˈk.eɪt] [US: loʊˈk.eɪt]

narrow verb
[UK: ˈnæ.rəʊ] [US: ˈnero.ʊ]

peg down verb
[UK: peɡ daʊn] [US: ˈpeɡ ˈdaʊn]

put restraint to verb
[UK: ˈpʊt rɪ.ˈstreɪnt tuː] [US: ˈpʊt rə.ˈstreɪnt ˈtuː]

rectrict verb
[UK: rˈektrɪkt] [US: rˈektrɪkt]

restringe verb
[UK: rɪstrˈɪndʒ] [US: rɪstrˈɪndʒ]

stint verb
[UK: stɪnt] [US: ˈstɪnt]

tie up verb
[UK: taɪ ʌp] [US: ˈtaɪ ʌp]

korlátoz (vmit) ige

put a stay upon something verb
[UK: ˈpʊt ə steɪ ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpʊt ə ˈsteɪ ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

put the lid on something verb
[UK: ˈpʊt ðə lɪd ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpʊt ðə ˈlɪd ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

set measures to something verb
[UK: set ˈme.ʒəz tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈset ˈme.ʒərz ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

korlátoz (vmre)

restrict to something[UK: rɪ.ˈstrɪkt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ri.ˈstrɪkt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

korlátoz vkt

put restraint on somebody[UK: ˈpʊt rɪ.ˈstreɪnt ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpʊt rə.ˈstreɪnt ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

korlátozatlan melléknév

uncurbed adjective
[UK: ʌnˈkɜːbd ] [US: ʌnˈkɜrbd ]

unobstructed adjective
[UK: ˌə.nəb.ˈstrək.təd] [US: ˌə.nəb.ˈstrək.təd]

unrestrained adjective
[UK: ˌʌn.rɪ.ˈstreɪnd] [US: ˌʌn.ri.ˈstreɪnd]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies