dicţionar Maghiar-Englez »

kirándul înseamnă în null

MaghiarăEngleză
kirándul ige

hike [hiked, hiked, hiking, hikes]◼◼◼ verb
[UK: haɪk] [US: ˈhaɪk]

excurse [excursed, excursed, excursing, excurses] verb
[UK: ekskˈɜːs] [US: ekskˈɜːs]

go for a picnic verb
[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə ˈpɪk.nɪk] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈpɪk.ˌnɪk]

go for a trip verb
[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə trɪp] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈtrɪp]

go on a trip verb
[UK: ɡəʊ ɒn ə trɪp] [US: ˈɡoʊ ɑːn ə ˈtrɪp]

go on an excursion verb
[UK: ɡəʊ ɒn ən ɪk.ˈskɜːʃ.n̩] [US: ˈɡoʊ ɑːn ˈæn ɪk.ˈskɝː.ʒən]

have a picnic verb
[UK: həv ə ˈpɪk.nɪk] [US: həv ə ˈpɪk.ˌnɪk]

make an excursion verb
[UK: ˈmeɪk ən ɪk.ˈskɜːʃ.n̩] [US: ˈmeɪk ˈæn ɪk.ˈskɝː.ʒən]

maroon [marooned, marooned, marooning, maroons] verb
[UK: mə.ˈruːn] [US: mə.ˈruːn]

mate a trip verb
[UK: meɪt ə trɪp] [US: ˈmeɪt ə ˈtrɪp]

sally forth verb
[UK: ˈsæ.li fɔːθ] [US: ˈsæ.li ˈfɔːrθ]

spend a day in the country verb
[UK: spend ə deɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i] [US: ˈspend ə ˈdeɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i]

take a hike verb
[UK: teɪk ə haɪk] [US: ˈteɪk ə ˈhaɪk]

kirándulgat ige
biz

excursionize verb
[UK: ekskˈɜːʃənˌaɪz] [US: ekskˈɜːʃənˌaɪz]

kirándult melléknév

out-of-joint adjective
[UK: ˈaʊt əv dʒɔɪnt] [US: ˈaʊt əv ˌdʒɔɪnt]

tripped adjective
[UK: trɪpt] [US: ˈtrɪpt]

kirándulás főnév

trip [trips]◼◼◼ noun
[UK: trɪp] [US: ˈtrɪp]

excursion [excursions]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈskɜːʃ.n̩] [US: ɪk.ˈskɝː.ʒən]

tour [tours]◼◼◻ noun
[UK: tʊə(r)] [US: ˈtʊr]

hike [hikes]◼◼◻ noun
[UK: haɪk] [US: ˈhaɪk]

outing [outings]◼◼◻ noun
[UK: ˈaʊt.ɪŋ] [US: ˈaʊt.ɪŋ]

picnic [picnics]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪk.nɪk] [US: ˈpɪk.ˌnɪk]

run [runs]◼◻◻ noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

jaunt [jaunts]◼◻◻ noun
[UK: dʒɔːnt] [US: ˈdʒɒnt]

spin [spins]◼◻◻ noun
[UK: spɪn] [US: ˈspɪn]

sally [sallies] noun
[UK: ˈsæ.li] [US: ˈsæ.li]

excursus [excursuses] noun
[UK: eksˈk.ɜː.səs] [US: ek.ˈskɜːr.səs]

hiking noun
[UK: ˈhaɪkɪŋ] [US: ˈhaɪkɪŋ]

junket [junkets] noun
[UK: ˈdʒʌŋkɪt] [US: ˈdʒʌŋkət]

maroon [maroons] noun
[UK: mə.ˈruːn] [US: mə.ˈruːn]

road trip noun

kirándulás kint alvással

sleep-out[UK: sliːp ˈaʊt] [US: sˈliːp ˈaʊt]

kiránduláson vesz részt

take part in an excursion[UK: teɪk pɑːt ɪn ən ɪk.ˈskɜːʃ.n̩] [US: ˈteɪk ˈpɑːrt ɪn ˈæn ɪk.ˈskɝː.ʒən]

kirándulást tesz

go for a picnic[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə ˈpɪk.nɪk] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈpɪk.ˌnɪk]

go for a trip[UK: ɡəʊ fɔː(r) ə trɪp] [US: ˈɡoʊ ˈfɔːr ə ˈtrɪp]

go on a trip[UK: ɡəʊ ɒn ə trɪp] [US: ˈɡoʊ ɑːn ə ˈtrɪp]

have a picnic[UK: həv ə ˈpɪk.nɪk] [US: həv ə ˈpɪk.ˌnɪk]

jaunt[UK: dʒɔːnt] [US: ˈdʒɒnt]

mate a trip[UK: meɪt ə trɪp] [US: ˈmeɪt ə ˈtrɪp]

spend a day in the country[UK: spend ə deɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i] [US: ˈspend ə ˈdeɪ ɪn ðə ˈkʌntr.i]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză