dicţionar Maghiar-Englez » kigúnyol vkt meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
kigúnyol vkt

be merry at somebody[UK: bi ˈme.ri ət ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈme.ri ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be merry on somebody[UK: bi ˈme.ri ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈme.ri ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be merry with somebody[UK: bi ˈme.ri wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈme.ri wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

cover somebody with ridicule[UK: ˈkʌ.və(r) ˈsʌm.bə.di wɪð ˈrɪ.dɪ.kjuːl] [US: ˈkʌ.vər ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈrɪ.də.ˌkjuːl]

gibe at somebody[UK: dʒaɪb ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdʒaɪb ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

have somebody in derision[UK: həv ˈsʌm.bə.di ɪn dɪ.ˈrɪʒ.n̩] [US: həv ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn də.ˈrɪʒ.n̩]

hold somebody in derision[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn dɪ.ˈrɪʒ.n̩] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn də.ˈrɪʒ.n̩]

jeer at somebody[UK: dʒɪə(r) ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdʒɪr ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make a laughing-stock of somebody[UK: ˈmeɪk ə ˈlɑːf.ɪŋ stɒk əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ə ˈlæf.ɪŋ ˈstɑːk əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make merry over somebody[UK: ˈmeɪk ˈme.ri ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ˈme.ri ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

make mock of somebody[UK: ˈmeɪk mɒk əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ˈmɑːk əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

mock at somebody[UK: mɒk ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmɑːk ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

poke fun at somebody[UK: pəʊk fʌn ət ˈsʌm.bə.di] [US: poʊk ˈfən ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

scoff at somebody[UK: skɒf ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈskɒf ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

sneer at somebody[UK: snɪə(r) ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsnɪr ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies