dicţionar Maghiar-Englez » következtet înseamnă în null

MaghiarăEngleză
következtet ige

conclude◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈkluːd] [US: kən.ˈkluːd]

deduce◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈdjuːs] [US: də.ˈduːs]

take [took, taken]◼◼◻ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb

come to the conclusion◼◼◻ verb

reason◼◼◻ verb
[UK: ˈriː.zən] [US: ˈriː.zən]

infer◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈfɜː(r)] [US: ˌɪn.ˈfɝː]

judge◼◼◻ verb
[UK: dʒʌdʒ] [US: ˈdʒədʒ]

gather◼◼◻ verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r)] [US: ˈɡæ.ðər]

draw conclusions◼◼◻ verb
[UK: drɔː kən.ˈkluːʒ.n̩z] [US: ˈdrɒ kən.ˈkluːʒ.n̩z]

inferred◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈfɜːd] [US: ˌɪn.ˈfɝːd]

conjecture◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈdʒek.tʃə(r)] [US: kən.ˈdʒek.tʃər]

go by◼◻◻ verb
[UK: ɡəʊ baɪ] [US: ˈɡoʊ baɪ]

evolve◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈvɒlv] [US: ɪ.ˈvɑːlv]

ratiocinate verb
[UK: ˌræ.tɪ.ˈɒ.sɪ.neɪt] [US: ræ.ʃiː.ˈɑː.səˌ.ˌneɪt]

következtet (vmiből)

judge by something[UK: dʒʌdʒ baɪ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdʒədʒ baɪ ˈsʌm.θɪŋ]

következtetett melléknév

inferred◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈfɜːd] [US: ˌɪn.ˈfɝːd]

constructive adjective
[UK: kən.ˈstrʌk.tɪv] [US: kən.ˈstrək.tɪv]

inferential adjective
[UK: ˌɪn.fə.ˈren.ʃl̩] [US: ˌɪn.fə.ˈren.ʃl̩]

következtethető melléknév

inferrible adjective
[UK: ɪnfˈerəbəl] [US: ɪnfˈerəbəl]

következtetni engedő melléknév

indicatory adjective
[UK: ɪn.ˈdɪk.ə.tə.rɪ] [US: ɪn.ˈdɪk.ə.ˌtɔː.riː]

következtetés főnév

conclusion◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: kən.ˈkluːʒ.n̩]

deduction◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: də.ˈdək.ʃn̩]

inference◼◼◻ noun
[UK: ˈɪn.fə.rəns] [US: ˈɪn.fə.rəns]

consequence◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ˈkɑːn.sə.kwəns]

induction noun
[UK: ɪn.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈdək.ʃn̩]

ratiocination noun
[UK: ˌræ.tɪ.ˌɒ.sɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌræ.tɪ.ˌɒ.sɪ.ˈneɪʃ.n̩]

syllogism noun
[UK: ˈsɪ.lə.dʒɪ.zəm] [US: ˈsɪ.lə.dʒɪ.zəm]

come-off noun
[UK: kʌm ɒf] [US: ˈkəm ˈɒf]

derivation noun
[UK: ˌde.rɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌde.rə.ˈveɪʃ.n̩]

eduction noun
[UK: iː.ˈdʌk.ʃən] [US: ɪ.ˈdʌk.ʃən]

illation noun
[UK: ɪ.ˈleɪ.ʃən] [US: ɪ.ˈleɪ.ʃən]

resultate noun
[UK: rɪzˈʌlteɪt] [US: rɪzˈʌlteɪt]

következtetések

findings◼◼◼[UK: ˈfaɪn.dɪŋz] [US: ˈfaɪn.dɪŋz]

következtetésre jut

conclude[UK: kən.ˈkluːd] [US: kən.ˈkluːd]

következtetést levon

draw the inference[UK: drɔː ðə ˈɪn.fə.rəns] [US: ˈdrɒ ðə ˈɪn.fə.rəns]

következtető melléknév

discursive adjective
[UK: dɪ.ˈskɜː.sɪv] [US: ˌdɪ.ˈskɝː.sɪv]

inductive adjective
[UK: ɪn.ˈdʌk.tɪv] [US: ɪn.ˈdʌk.tɪv]

ratiocinative adjective
[UK: rˈatɪˌɒsɪnətˌɪv] [US: rˈæɾɪˌɑːsɪnətˌɪv]

socionomy adjective
[UK: sˈəʊʃənəmi] [US: sˈoʊʃənəmi]

syllogistic adjective
[UK: ˌsɪ.lə.ˈdʒɪ.stɪk] [US: ˌsɪ.lə.ˈdʒɪ.stɪk]

You can find it in:

MaghiarăEngleză