dicţionar Maghiar-Englez » kézbesítés meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
kézbesítés főnév

delivery (act of conveying something)◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: də.ˈlɪ.və.ri]

service◼◼◼ noun
[UK: ˈsɜː.vɪs] [US: ˈsɝː.vəs]

dispatch◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ] [US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

serving noun
[UK: ˈsɜːv.ɪŋ] [US: ˈsɝːv.ɪŋ]

kézbesítési díj

carting noun
[UK: ˈkɑːt.ɪŋ] [US: ˈkɑːrt.ɪŋ]

charge for delivery[UK: tʃɑːdʒ fɔː(r) dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr də.ˈlɪ.və.ri]

csomagkézbesítés főnév

parcels delivery◼◼◼ noun
[UK: ˈpɑːs.l̩z dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ˈpɑːr.sl̩z də.ˈlɪ.və.ri]

expressz kézbesítés

express delivery◼◼◼[UK: ɪk.ˈspres dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ɪk.ˈspres də.ˈlɪ.və.ri]

express post[UK: ɪk.ˈspres pəʊst] [US: ɪk.ˈspres poʊst]

special delivery[UK: ˈspeʃ.l̩ dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ˈspeʃ.l̩ də.ˈlɪ.və.ri]

reggeli postakézbesítés

general post[UK: ˈdʒen.r̩əl pəʊst] [US: ˈdʒen.r̩əl poʊst]

sürgős kézbesítés

express delivery[UK: ɪk.ˈspres dɪ.ˈlɪ.və.ri] [US: ɪk.ˈspres də.ˈlɪ.və.ri]

téves kézbesítés főnév

miscarriage noun
[UK: ˌmɪsˈk.æ.rɪdʒ] [US: ˌmɪ.ˈske.rədʒ]

misdelivery noun
[UK: mɪsdɪlˈɪvəri] [US: mɪsdɪlˈɪvɚri]

You can find it in:

MaghiarăEngleză