dicţionar Maghiar-Englez » irányítás înseamnă în null

MaghiarăEngleză
irányítás főnév

control◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

command◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈmɑːnd] [US: kə.ˈmænd]

guidance◼◼◻ noun
[UK: ˈɡaɪdns] [US: ˈɡaɪ.dəns]

running◼◼◻ noun
[UK: ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˈrʌn.ɪŋ]

lead◼◼◻ noun
[UK: liːd] [US: ˈled]

leadership◼◼◻ noun
[UK: ˈliː.də.ʃɪp] [US: ˈliː.dər.ˌʃɪp]

direction◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈrek.ʃn̩] [US: də.ˈrek.ʃn̩]

helm◼◻◻ noun
[UK: helm] [US: ˈhelm]

upper hand◼◻◻ noun

leading◼◻◻ noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ] [US: ˈliːd.ɪŋ]

governance◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nəns] [US: ˈɡʌ.vər.nəns]

administration◼◻◻ noun
[UK: əd.ˌmɪ.nɪ.ˈstreɪʃ.n̩] [US: æd.ˌmɪ.nə.ˈstreɪʃ.n̩]

guiding◼◻◻ noun
[UK: ˈɡaɪd.ɪŋ] [US: ˈɡaɪd.ɪŋ]

sight◼◻◻ noun
[UK: saɪt] [US: ˈsaɪt]

manipulation◼◻◻ noun
[UK: mə.ˌnɪ.pjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: mə.ˌnɪ.pjə.ˈleɪʃ.n̩]

address noun
[UK: ə.ˈdres] [US: ˈæ.ˌdres]

lead to noun
[UK: liːd tuː] [US: ˈled ˈtuː]

referral noun
[UK: rɪ.ˈfɜː.rəl] [US: rə.ˈfɜː.rəl]

controlment noun
[UK: kənˈtrəʊlmənt ] [US: kənˈtroʊlmənt ]

line of conduct noun
[UK: laɪn əv kən.ˈdʌkt] [US: ˈlaɪn əv kən.ˈdəkt]

manuduction noun
[UK: mˌanjuːdˈʌkʃən] [US: mˌænjuːdˈʌkʃən]

phototube noun
[UK: ˈfəʊ.təʊ.ˈtjuːb] [US: ˈfəʊ.təʊ.ˈtjuːb]

irányítás (szállítmányé) főnév

routing◼◼◼ noun
[UK: ˈruːt.ɪŋ] [US: ˈruːt.ɪŋ]

routeing noun
[UK: ruːt.ɪŋ] [US: ruːt.ɪŋ]

irányítás nélkül melléknév

undirected adjective
[UK: ˌʌndɪˈrɛktɪd ] [US: ʌndəˈrɛktəd ]

irányítás nélküli melléknév

guideless adjective
[UK: ɡaɪd.ləs] [US: ɡaɪd.ləs]

helmless adjective
[UK: ˈhɛlmləs ] [US: ˈhɛlmləs ]

leaderless adjective
[UK: ˈliː.də.ləs] [US: ˈliː.dər.ləs]

unpiloted adjective
[UK: ˌʌnˈpaɪlətɪd ] [US: ʌnˈpaɪlətɪd ]

irányítása alatt

under the direction of◼◼◼[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə dɪ.ˈrek.ʃn̩ əv] [US: ˈʌnd.r̩ ðə də.ˈrek.ʃn̩ əv]

irányítása alatt (vkinek)

under (sy's) command[UK: ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈʌnd.r̩]

irányítása alatt áll

have control over[UK: həv kən.ˈtrəʊl ˈəʊv.ə(r)] [US: həv kənˈtroʊl ˈoʊv.r̩]

irányítása mellett

under the direction of◼◼◼[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə dɪ.ˈrek.ʃn̩ əv] [US: ˈʌnd.r̩ ðə də.ˈrek.ʃn̩ əv]

irányításmániás

control freak◼◼◼

irányítást kér ige

consult verb
[UK: kən.ˈsʌlt] [US: kən.ˈsəlt]

irányítástechnika

control engineering

irányításával

under the direction of◼◼◼[UK: ˈʌnd.ə(r) ðə dɪ.ˈrek.ʃn̩ əv] [US: ˈʌnd.r̩ ðə də.ˈrek.ʃn̩ əv]

beirányítás főnév

laying noun
[UK: ˈleɪ.ɪŋ] [US: ˈleɪ.ɪŋ]

célirányítás főnév

routeing noun
[UK: ruːt.ɪŋ] [US: ruːt.ɪŋ]

egyenirányítás főnév

rectification◼◼◼ noun
[UK: ˌrek.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌrek.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză