dicţionar Maghiar-Englez »

illet (valakit) înseamnă în Engleză

MaghiarăEngleză
illet (valakit) ige

concern [concerned, concerned, concerning, concerns]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

csúfolódó megjegyzésekkel illet valakit

cover somebody with ridicule[UK: ˈkʌ.və(r) ˈsʌm.bə.di wɪð ˈrɪ.dɪ.kjuːl] [US: ˈkʌ.vər ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈrɪ.də.ˌkjuːl]

durva nevekkel illet valakit

call somebody hard names[UK: kɔːl ˈsʌm.bə.di hɑːd ˈneɪmz] [US: ˈkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈhɑːrd ˈneɪmz]

gorombaságokkal illet valakit

call somebody names[UK: kɔːl ˈsʌm.bə.di ˈneɪmz] [US: ˈkɒl ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈneɪmz]

gúnyos megjegyzésekkel illet valakit

cover somebody with ridicule[UK: ˈkʌ.və(r) ˈsʌm.bə.di wɪð ˈrɪ.dɪ.kjuːl] [US: ˈkʌ.vər ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈrɪ.də.ˌkjuːl]

megillet valakit

be due to somebody[UK: bi djuː tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈduː ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szemrehányással illet valakit

cast reproaches upon somebody[UK: kɑːst rɪ.ˈprəʊ.tʃɪz ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæst rɪˈpro.ʊ.tʃɪz ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

vádakkal illet valakit

level accusations against somebody[UK: ˈlev.l̩ ˌæ.kju.ˈzeɪʃ.n̩z ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlev.l̩ ˌæ.kjə.ˈzeɪʃ.n̩z ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]