dicţionar Maghiar-Englez » hiány meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
hiány

absence◼◼◼ noun
[UK: ˈæb.səns] [US: ˈæb.səns]

deficit◼◼◼ noun
[UK: ˈde.fɪ.sɪt] [US: ˈde.fə.sət]

lack◼◼◼ noun
[UK: læk] [US: ˈlæk]

lack of◼◼◼ noun

failure◼◼◻ noun
[UK: ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈfeɪ.ljər]

gap◼◼◻ noun
[UK: ɡæp] [US: ˈɡæp]

shortage◼◼◻ noun
[UK: ˈʃɔː.tɪdʒ] [US: ˈʃɔːr.tədʒ]

dearth◼◻◻ noun
[UK: dɜːθ] [US: ˈdɝːθ]

default◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈfɔːlt] [US: də.ˈfɒlt]

defect◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈfekt] [US: ˈdiː.fekt]

deficiency◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈfɪʃn.si] [US: də.ˈfɪ.ʃən.si]

miss◼◻◻ noun
[UK: mɪs] [US: ˈmɪs]

missing◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɪs.ɪŋ] [US: ˈmɪs.ɪŋ]

missing link◼◻◻ noun
[UK: ˈmɪs.ɪŋ lɪŋk] [US: ˈmɪs.ɪŋ ˈlɪŋk]

scarcity◼◻◻ noun
[UK: ˈskeə.sɪ.ti] [US: ˈsker.sə.ti]

shortcoming◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɔːtk.ʌm.ɪŋ] [US: ˈʃɔːrtˌk.əm.ɪŋ]

shortfall◼◻◻ noun
[UK: ˈʃɔːt.fɔːl] [US: ˈʃɔːrt.ˌfɒl]

want◼◻◻ noun
[UK: wɒnt] [US: ˈwɑːnt]

blank noun
[UK: blæŋk] [US: ˈblæŋk]

break noun
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

deficience noun
[UK: dɪfˈɪʃəns] [US: dɪfˈɪʃəns]

deprivation noun
[UK: ˌde.prɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌde.prə.ˈveɪʃ.n̩]

desideratum, desiderata noun
[UK: dɪ.ˌzɪ.də.ˈrɑː.təm dɪ.ˌzɪ.də.ˈrɑː.tə] [US: dɪ.ˌzɪ.də.ˈrɑː.təm dɪ.ˌzɪ.də.ˈrɑː.tə]

hiatus noun
[UK: haɪ.ˈeɪ.təs] [US: haˈjeɪ.təs]

imperfection noun
[UK: ˌɪm.pə.ˈfek.ʃn̩] [US: ˌɪm.pər.ˈfek.ʃn̩]

non-attendance noun
[UK: nɒn ə.ˈten.dəns] [US: ˈnɑːn ə.ˈten.dəns]

outage noun
[UK: ˈaʊ.tɪdʒ] [US: ˈaʊ.tədʒ]

poverty noun
[UK: ˈpɒ.və.ti] [US: ˈpɑː.vər.ti]

scarceness noun
[UK: ˈskeəsnəs ] [US: ˈskɛrsnəs ]

shortness noun
[UK: ˈʃɔːt.nəs] [US: ˈʃɔːrt.nəs]

ullage noun
[UK: ˈʌ.lɪdʒ] [US: ˈʌ.lɪdʒ]

want to noun

wantage noun
[UK: ˈwɒn.tɪdʒ] [US: ˈwɑːn.tɪdʒ]

hiány és többlet

shorts noun
[UK: ʃɔːts] [US: ˈʃɔːrts]

shorts and overs[UK: ʃɔːts ənd ˈəʊv.əz] [US: ˈʃɔːrts ænd ˈoʊv.r̩z]

hiánybetegség főnév

deficiency disease noun
[UK: dɪ.ˈfɪʃn.si dɪ.ˈziːz] [US: də.ˈfɪ.ʃən.si ˌdɪ.ˈziːz]

hiánycikk főnév

in short supply noun
[UK: ɪn ʃɔːt sə.ˈplaɪ] [US: ɪn ˈʃɔːrt sə.ˈplaɪ]

hiánygazdaság főnév

shortage economy noun
[UK: ˈʃɔː.tɪdʒ ɪˈk.ɒ.nə.mi] [US: ˈʃɔːr.tədʒ ɪˈk.ɑː.nə.mi]

hiányjel főnév

apostrophe noun
[UK: ə.ˈpɒ.strə.fi] [US: ə.ˈpɑː.strə.fi]

blank noun
[UK: blæŋk] [US: ˈblæŋk]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies