dicţionar Maghiar-Englez »

hasonlíthatatlan înseamnă în null

MaghiarăEngleză
hasonlíthatatlan

incomparable◼◼◻ adjective
[UK: ɪnˈk.ɒm.prəb.l̩] [US: ˌɪnˈk.ɑːm.pə.rəb.l̩]

matchless adjective
[UK: ˈmæt.ʃləs] [US: ˈmæt.ʃləs]

nonsuch [nonsuches]◼◼◼ noun
[UK: ˈnʌn.sʌtʃ] [US: ˈnʌn.sʌtʃ]

peerless adjective
[UK: ˈpɪə.ləs] [US: ˈpɪr.ləs]

stand alone adjective
[UK: stænd ə.ˈləʊn] [US: ˈstænd əˈloʊn]

unequaled adjective
[UK: ə.ˈniː.ˌkwəld] [US: ə.ˈniː.ˌkwəld]

unequalled adjective
[UK: ˌʌn.ˈiː.kwəld] [US: ˌʌn.ˈiː.kwəld]

unexcelled adjective
[UK: ˈʌ.nɪk.ˈseld] [US: ˌʌ.nɪk.ˈseld]

unrivalled adjective
[UK: ʌn.ˈraɪ.vəld] [US: ʌn.ˈraɪ.vəld]

hasonlíthatatlanul melléknév

beyond compare◼◼◼ adjective
[UK: bɪ.ˈjɒnd kəm.ˈpeə(r)] [US: bɪ.ˈɑːnd kəm.ˈper]

hasonlíthatatlanul legjobb

beyond compare[UK: bɪ.ˈjɒnd kəm.ˈpeə(r)] [US: bɪ.ˈɑːnd kəm.ˈper]

összehasonlíthatatlan melléknév

incomparable◼◼◼ adjective
[UK: ɪnˈk.ɒm.prəb.l̩] [US: ˌɪnˈk.ɑːm.pə.rəb.l̩]

unparalleled◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈpæ.rə.leld] [US: ʌn.ˈpe.rə.ˌleld]

imparalleled adjective
[UK: ɪmpˈarəlˌeld] [US: ɪmpˈærəlˌeld]

inapproachable adjective
[UK: ˌɪ.nə.ˈprəʊ.tʃəbl] [US: ɪ.nəˈpro.ʊ.tʃə.bəl]

matchless adjective
[UK: ˈmæt.ʃləs] [US: ˈmæt.ʃləs]

peerless adjective
[UK: ˈpɪə.ləs] [US: ˈpɪr.ləs]

unexcelled adjective
[UK: ˈʌ.nɪk.ˈseld] [US: ˌʌ.nɪk.ˈseld]

unmatchable adjective
[UK: ʌn.ˈmæ.tʃəb.l̩] [US: ʌn.ˈmæ.tʃəb.l̩]

unparalelled adjective
[UK: ʌnpˈarələld] [US: ʌnpˈærələld]

összehasonlíthatatlanul

incomparably◼◼◼ adverb
[UK: ɪnˈk.ɒm.prə.bli] [US: ˌɪnˈk.ɑːm.pə.rə.bli]

matchlessly adverb
[UK: ˈmæʧlɪsli ] [US: ˈmæʧləsli ]

out and away verb adjective adverb
[UK: ˈaʊt ənd ə.ˈweɪ] [US: ˈaʊt ænd ə.ˈweɪ]

peerlessly adverb
[UK: ˈpɪəlɪsli ] [US: ˈpɪrlɪsli ]

összehasonlíthatatlanul a legjobb

much the best[UK: ˈmʌtʃ ðə best] [US: ˈmʌtʃ ðə ˈbest]

You can find it in:

MaghiarăEngleză