dicţionar Maghiar-Englez »

hamar înseamnă în null

MaghiarăEngleză
hamar határozószó

soon◼◼◼ adverb
[UK: suːn] [US: ˈsuːn]

early◼◼◼ adverb
[UK: ˈɜː.li] [US: ˈɝː.li]

fast◼◼◼ adverb
[UK: fɑːst] [US: ˈfæst]

quickly◼◼◻ adverb
[UK: ˈkwɪ.kli] [US: ˈkwɪ.kli]

immediately◼◼◻ adverb
[UK: ɪ.ˈmiː.dɪət.li] [US: ˌɪ.ˈmiː.diət.li]

promptly◼◻◻ adverb
[UK: ˈprɒmpt.li] [US: ˈprɑːmpt.li]

hamar alkalmazkodó

elastic[UK: ɪ.ˈlæ.stɪk] [US: ə.ˈlæ.stɪk]

hamar belejön a nyelvbe

pick up a language easily[UK: pɪk ʌp ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈiː.zə.li] [US: ˈpɪk ʌp ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈiː.zə.li]

hamar belejössz

you soon get into it[UK: juː suːn ˈɡet ˈɪn.tə ɪt] [US: ˈjuː ˈsuːn ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ˈɪt]

hamar előrántja pisztolyát

be quick on the draw[UK: bi kwɪk ɒn ðə drɔː] [US: bi ˈkwɪk ɑːn ðə ˈdrɒ]

hamar feledésbe merülő

written in water[UK: ˈrɪt.n̩ ɪn ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈrɪt.n̩ ɪn ˈwɒ.tər]

written on water[UK: ˈrɪt.n̩ ɒn ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈrɪt.n̩ ɑːn ˈwɒ.tər]

hamar feledésbe merült

written in water[UK: ˈrɪt.n̩ ɪn ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈrɪt.n̩ ɪn ˈwɒ.tər]

written on water[UK: ˈrɪt.n̩ ɒn ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈrɪt.n̩ ɑːn ˈwɒ.tər]

hamar kardot ránt

ready with one's sword[UK: ˈre.di wɪð wʌnz sɔːd] [US: ˈre.di wɪθ wʌnz ˈsɔːrd]

hamar kifulladó melléknév

pursy adjective
[UK: ˈpɜː.si] [US: ˈpɝː.si]

short-winded◼◻◻ adjective
[UK: ʃɔːt ˈwɪnd.ɪd] [US: ˈʃɔːrt ˈwɪnd.ɪd]

hamar romlik

spoil quickly[UK: spɔɪl ˈkwɪ.kli] [US: ˌspɔɪl ˈkwɪ.kli]

hamar utólérlek

I'll soon catch you up[UK: aɪl suːn kætʃ juː ʌp] [US: ˈaɪl ˈsuːn ˈkætʃ ˈjuː ʌp]

Hamar végezz!

Don't be long![UK: dəʊnt bi ˈlɒŋ] [US: ˈdoʊnt bi ˈlɔːŋ]

hamar-munka főnév

slap-dash work noun
[UK: slæp ˈdæʃ ˈwɜːk] [US: sˈlæp ˈdæʃ ˈwɝːk]

hamar-munkát végez

slap-dash[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

hamarabb határozószó

sooner◼◼◼ adverb
[UK: ˈsuː.nə(r)] [US: ˈsuː.nər]

more quickly◼◻◻ adverb
[UK: mɔː(r) ˈkwɪ.kli] [US: ˈmɔːr ˈkwɪ.kli]

more rapidly adverb
[UK: mɔː(r) ˈræ.pɪd.li] [US: ˈmɔːr ˈræ.pəd.li]

hamarabb jöttem, mint te

I got here before you[UK: ˈaɪ ˈɡɒt hɪə(r) bɪ.ˈfɔː(r) juː] [US: ˈaɪ ˈɡɑːt hɪər bɪ.ˈfɔːr ˈjuː]

hamari munka

slop-work[UK: slɒp ˈwɜːk] [US: sˈlɑːp ˈwɝːk]

hamari munkát végez

slubber over a job[UK: ˈslʌ.bə ˈəʊv.ə(r) ə dʒɒb] [US: ˈslʌ.bər ˈoʊv.r̩ ə ˈdʒɑːb]

hamarjában határozószó

slap-dash adverb
[UK: slæp ˈdæʃ] [US: sˈlæp ˈdæʃ]

hamarjában bekapja az ételt

snatch a meal[UK: snætʃ ə miːl] [US: ˈsnætʃ ə ˈmiːl]

hamarosan határozószó

soon◼◼◼ adverb
[UK: suːn] [US: ˈsuːn]

shortly◼◼◻ adverb
[UK: ˈʃɔːt.li] [US: ˈʃɔːrt.li]

before long◼◻◻ adverb
[UK: bɪ.ˈfɔː(r) ˈlɒŋ] [US: bɪ.ˈfɔːr ˈlɔːŋ]

in a little while◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ə ˈlɪt.l̩ waɪl] [US: ɪn ə ˈlɪt.l̩ ˈwaɪl]

in a short time◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ə ʃɔːt ˈtaɪm] [US: ɪn ə ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

ere long adverb
[UK: eə(r) ˈlɒŋ] [US: eər ˈlɔːŋ]

in a day or so adverb
[UK: ɪn ə deɪ ɔː(r) ˈsəʊ] [US: ɪn ə ˈdeɪ ɔːr ˈsoʊ]

at an early date adverb
[UK: ət ən ˈɜː.li deɪt] [US: ət ˈæn ˈɝː.li ˈdeɪt]

in the short run adverb
[UK: ɪn ðə ʃɔːt rʌn] [US: ɪn ðə ˈʃɔːrt ˈrən]

hamarosan határozószó
US biz

bimeby adverb
[UK: baɪmˈebi] [US: baɪmˈebi]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză