dicţionar Maghiar-Englez »

fenyegetően înseamnă în null

MaghiarăEngleză
fenyegetően határozószó

menacingly◼◼◼ adverb
[UK: ˈme.nə.sɪŋ.li] [US: ˈme.nə.sɪŋ.li]

threateningly◼◼◼ adverb
[UK: ˈθret.nɪŋ.li] [US: ˈθre.tə.nɪŋ.li]

frowningly adverb
[UK: ˈfraʊ.nɪŋ.li] [US: ˈfraʊ.nɪŋ.li]

fenyegetően fixíroz vkt

glower at somebody[UK: ˈɡlaʊə(r) ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡlaʊər ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fenyegetően nyomában van vknek

breathe down somebody's neck[UK: briːð daʊn ˈsəm.ˌbɑː.di nek] [US: ˈbriːð ˈdaʊn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈnek]

fenyegetően néz

glower [glowered, glowered, glowering, glowers] verb
[UK: ˈɡlaʊə(r)] [US: ˈɡlaʊər]

look black[UK: lʊk blæk] [US: ˈlʊk ˈblæk]

look black as thunder[UK: lʊk blæk əz ˈθʌn.də(r)] [US: ˈlʊk ˈblæk ˈæz ˈθʌn.dər]

lour [loured, loured, louring, lours] verb
[UK: ˈlaʊə(r)] [US: ˈlaʊr]

fenyegetően néz vkt

look darkly at somebody[UK: lʊk ˈdɑː.kli ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlʊk ˈdɑːr.kli ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fenyegetően rámered vkre

glower at somebody[UK: ˈɡlaʊə(r) ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡlaʊər ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

MaghiarăEngleză