dicţionar Maghiar-Englez » fatörzs meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
fatörzs főnév

log◼◼◼ noun
[UK: lɒɡ] [US: lɔːɡ]

trunk (tree trunk)◼◼◼ noun
[UK: trʌŋk] [US: ˈtrəŋk]

bole (tree trunk)◼◼◻ noun
[UK: bəʊl] [US: boʊl]

tree-trunk◼◼◻ noun
[UK: triː trʌŋk] [US: ˈtriː ˈtrəŋk]

stock◼◻◻ noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

tree trunk◼◻◻ noun
[UK: triː trʌŋk] [US: ˈtriː ˈtrəŋk]

butt noun
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

caber noun
[UK: ˈkeɪ.bə(r)] [US: ˈkeɪ.bər]

root-swelling noun
[UK: ruːt ˈswel.ɪŋ] [US: ˈruːt ˈswel.ɪŋ]

fatörzs (melyből új hajtás nő) főnév

stool◼◼◼ noun
[UK: stuːl] [US: ˈstuːl]

fatörzs-lökés főnév

tossing the caber noun
[UK: ˈtɒs.ɪŋ ðə ˈkeɪ.bə(r)] [US: ˈtɒs.ɪŋ ðə ˈkeɪ.bər]

fatörzsből kivájt bödön Aust

pitchi[UK: pˈɪtʃaɪ] [US: pˈɪtʃaɪ]

fatörzsből kivájt csónak

dug-out noun
[UK: dʌɡ ˈaʊt] [US: ˈdəɡ ˈaʊt]

dugout noun
[UK: ˈdʌ.ɡaʊt] [US: ˈdʌ.ˌɡɑːwt]

log-canoe[UK: lɒɡ kə.ˈnuː] [US: lɔːɡ kə.ˈnuː]

fatörzsből vájt csónak főnév
hajó

piragua noun
[UK: pɪ.ˈræ.ɡwə] [US: pɪ.ˈrɑː.ɡwə]

pirogue noun
[UK: pɪ.ˈrəʊɡ] [US: pɪˈroʊɡ]

fatörzsből vájt lapos csónak főnév
US

pitpan noun
[UK: pˈɪtpan] [US: pˈɪtpæn]

fatörzsszállító kocsi

timber-cart[UK: ˈtɪm.bə(r) kɑːt] [US: ˈtɪm.bər ˈkɑːrt]

timber-wain[UK: ˈtɪm.bə(r) weɪn] [US: ˈtɪm.bər ˈweɪn]

timber-wheels[UK: ˈtɪm.bə(r) ˈwiːl̩z] [US: ˈtɪm.bər ˈhwiːl̩z]

fatörzsszállító szekér

logging-wheels[UK: ˈlɒ.ɡɪŋ ˈwiːl̩z] [US: ˈlɒ.ɡɪŋ ˈhwiːl̩z]

fatörzsvédő rács

tree guard[UK: triː ɡɑːd] [US: ˈtriː ˈɡɑːrd]

felfelé vékonyodó fatörzs

tapering tree[UK: ˈteɪ.pər.ɪŋ triː] [US: ˈteɪ.pər.ɪŋ ˈtriː]

kidőlt fatörzs

fallen trunk[UK: ˈfɔː.lən trʌŋk] [US: ˈfɑː.lən ˈtrəŋk]

vörösfenyő fatörzs főnév

caber noun
[UK: ˈkeɪ.bə(r)] [US: ˈkeɪ.bər]

ágaktól megtisztított fatörzs

clear bole[UK: klɪə(r) bəʊl] [US: ˈklɪr boʊl]

úszó fatörzs főnév

floater noun
[UK: ˈfləʊ.tə(r)] [US: ˈfloʊ.tə(r)]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies