dicţionar Maghiar-Englez »

félreállít înseamnă în null

MaghiarăEngleză
félreállít ige

can [canned, canned, canning, cans]◼◼◼ irregular verb
[UK: kæn] [US: ˈkæn]

bump [bumped, bumped, bumping, bumps]◼◼◻ verb
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

félreállítható összehajtható pótágy melléknév

rollaway adjective
[UK: rˈəʊləwˌeɪ] [US: rˈoʊləwˌeɪ]

félreállítják

go to the wall[UK: ɡəʊ tuː ðə wɔːl] [US: ˈɡoʊ ˈtuː ðə ˈwɒl]

félreállítják (átv)

be elbowed into a corner[UK: bi ˈel.bəʊd ˈɪn.tə ə ˈkɔː.nə(r)] [US: bi ˈelboʊd ˌɪn.ˈtuː ə ˈkɔːr.nər]

félreállították

be out of it[UK: bi ˈaʊt əv ɪt] [US: bi ˈaʊt əv ˈɪt]

You can find it in:

MaghiarăEngleză