dicţionar Maghiar-Englez » erőtlenség meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
erőtlenség főnév

debility noun
[UK: dɪ.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: də.ˈbɪ.lə.ti]

effeteness noun
[UK: ɪ.ˈfiːt.nəs] [US: ɪ.ˈfiːt.nəs]

impuissance noun
[UK: ɪmpjˈuːɪsəns] [US: ɪmpjˈuːɪsəns]

incapacity noun
[UK: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˌɪnk.ə.ˈpæ.sə.ti]

infirmity noun
[UK: ɪn.ˈfɜː.mɪ.ti] [US: ˌɪn.ˈfɝː.mə.ti]

languidity noun
[UK: laŋɡwˈɪdɪti] [US: læŋɡwˈɪdɪɾi]

limpness noun
[UK: ˈlɪmp.nəs] [US: ˈlɪmp.nəs]

powerlessness noun
[UK: ˈpaʊə.ləs] [US: ˈpaʊər.lə.snəs]

tenuity noun
[UK: tɪ.ˈnjuːɪ.ti] [US: tɪ.ˈnjuːɪ.ti]

tenuousness noun
[UK: ˈtɛnjʊəsnəs ] [US: ˈtɛnjəwəsnəs ]

unsoundness noun
[UK: ˌʌn.ˈsaʊnd] [US: ˌʌn.ˈsaʊnd]

erőtlenség főnév
orv

atony noun
[UK: ˈæ.tə.ni] [US: ˈæ.tə.ni]

erőtlenség (asthenia) főnév

asthenia◼◼◼ noun
[UK: æs.ˈθiː.njə] [US: æs.ˈθiː.niːə]

erőtlenség (enervatio) főnév

enervation noun
[UK: ˌe.nɜː.ˈveɪ.ʃən] [US: ˌe.nə.ˈveɪ.ʃən]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies