dicţionar Maghiar-Englez » erő meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
erő főnév

force◼◼◼ noun
[UK: fɔːs] [US: ˈfɔːrs]

power◼◼◼ noun
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

strength◼◼◼ noun
[UK: streŋθ] [US: ˈstreŋkθ]

energy◼◼◻ noun
[UK: ˈe.nə.dʒi] [US: ˈe.nər.dʒi]

might◼◼◻ noun
[UK: maɪt] [US: ˈmaɪt]

moment◼◼◻ noun
[UK: ˈməʊ.mənt] [US: ˈmoʊ.mənt]

weight◼◼◻ noun
[UK: weɪt] [US: ˈweɪt]

craft◼◻◻ noun
[UK: krɑːft] [US: ˈkræft]

fortitude◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔː.tɪ.tjuːd] [US: ˈfɔːr.tə.ˌtuːd]

kick◼◻◻ noun
[UK: ˈkɪk] [US: ˈkɪk]

main◼◻◻ noun
[UK: meɪn] [US: ˈmeɪn]

muscle◼◻◻ noun
[UK: ˈmʌs.l̩] [US: ˈmʌs.l̩]

nerve◼◻◻ noun
[UK: nɜːv] [US: ˈnɝːv]

potency◼◻◻ noun
[UK: ˈpəʊtn.si] [US: ˈpoʊtn.si]

punch◼◻◻ noun
[UK: pʌntʃ] [US: ˈpəntʃ]

steam◼◻◻ noun
[UK: stiːm] [US: ˈstiːm]

stress◼◻◻ noun
[UK: stres] [US: ˈstres]

dint noun
[UK: dɪnt] [US: ˈdɪnt]

flourish noun
[UK: ˈflʌ.rɪʃ] [US: ˈflɜː.rɪʃ]

forcibleness noun
[UK: ˈfɔːsəblnəs ] [US: ˈfɔrsəbəlnəs ]

impetus noun
[UK: ˈɪm.pɪ.təs] [US: ˈɪm.pə.təs]

pith noun
[UK: pɪθ] [US: ˈpɪθ]

potence noun
[UK: pˈəʊtəns] [US: pˈoʊtəns]

sinews noun
[UK: ˈsɪ.njuːz] [US: ˈsɪ.ˌnjuːz]

sturdiness noun
[UK: ˈstɜː.dɪ.nəs] [US: ˈstɝː.di.nəs]

thews noun
[UK: θjuːz] [US: θjuːz]

vehemency noun
[UK: vˈiəmənsi] [US: vˈiəmənsi]

zip noun
[UK: zɪp] [US: ˈzɪp]

erő főnév
GB

vigorousness noun
[UK: ˈvɪgərəsnəs ] [US: ˈvɪgərəsnəs ]

erő (vis) főnév

vis◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪs] [US: ˈvɪs]

erő (életerő) főnév
GB

vigour (GB)◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪ.ɡə(r)] [US: ˈvɪ.ɡər]

erő (életerő) főnév
US

vigor◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪ.ɡə(r)] [US: ˈvɪ.ɡər]

erő egészség főnév

lustiness noun
[UK: ˈlʌ.stɪ.nɪs] [US: ˈlʌ.stɪ.nɪs]

erő hiánya főnév

inefficacy noun
[UK: ɪnˈefɪkəsi] [US: ɪnˈefɪkəsi]

erő mértékegysége a láb-font rendszerben főnév
műsz

poundal noun
[UK: pˈaʊndəl] [US: pˈaʊndəl]

erő vektorintegrálja

flux of force[UK: flʌks əv fɔːs] [US: ˈfləks əv ˈfɔːrs]

erő által vonzott test

body pulled by a force[UK: ˈbɒ.di pʊld baɪ ə fɔːs] [US: ˈbɑː.di ˈpʊld baɪ ə ˈfɔːrs]

erőbedobás főnév

effort◼◼◼ noun
[UK: ˈe.fət] [US: ˈe.fərt]

erőd főnév

fort◼◼◼ noun

fortress◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔː.trɪs] [US: ˈfɔːr.trəs]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies