dicţionar Maghiar-Englez » emlékezőtehetség meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
emlékezőtehetség főnév

tenacity noun
[UK: tɪ.ˈnæ.sɪ.ti] [US: tə.ˈnæ.sə.ti]

emlékezőtehetség (memoria) főnév

memory◼◼◼ noun
[UK: ˈme.mə.ri] [US: ˈme.mə.ri]

emlékezőtehetségéhez folyamodik

draw on one's memory[UK: drɔː ɒn wʌnz ˈme.mə.ri] [US: ˈdrɒ ɑːn wʌnz ˈme.mə.ri]

emlékezőtehetségére épít

draw on one's memory[UK: drɔː ɒn wʌnz ˈme.mə.ri] [US: ˈdrɒ ɑːn wʌnz ˈme.mə.ri]

emlékezőtehetségét

jig-a-jog[UK: dʒɪɡ ə dʒɒɡ] [US: ˈdʒɪɡ ə ˈdʒɑːɡ]

emlékezőtehetségét hívja segítségül

draw on one's memory[UK: drɔː ɒn wʌnz ˈme.mə.ri] [US: ˈdrɒ ɑːn wʌnz ˈme.mə.ri]

fokozott emlékezőtehetség

hyperthymesia

emlékezőtehetség

a retentive memory[UK: ə rɪ.ˈten.tɪv ˈme.mə.ri] [US: ə rɪ.ˈten.tɪv ˈme.mə.ri]

long memory[UK: ˈlɒŋ ˈme.mə.ri] [US: ˈlɔːŋ ˈme.mə.ri]

retentive memory[UK: rɪ.ˈten.tɪv ˈme.mə.ri] [US: rɪ.ˈten.tɪv ˈme.mə.ri]

tenacious memory[UK: tɪ.ˈneɪ.ʃəs ˈme.mə.ri] [US: tə.ˈneɪ.ʃəs ˈme.mə.ri]

emlékezőtehetséggel bíró melléknév

recollective adjective
[UK: ˌriːkɒˈlɛktɪv ] [US: ˌrikəˈlɛktɪv ]

emlékezőtehetségű melléknév

recollective adjective
[UK: ˌriːkɒˈlɛktɪv ] [US: ˌrikəˈlɛktɪv ]

unforgetful adjective
[UK: ˌʌnfəˈgɛtfʊl ] [US: ʌnfɔrˈgɛtfəl ]

unforgetting adjective
[UK: ˌʌnfəˈgɛtɪŋ ] [US: ʌnfərˈgɛtɪŋ ]

megbízható emlékezőtehetség

tenacious memory[UK: tɪ.ˈneɪ.ʃəs ˈme.mə.ri] [US: tə.ˈneɪ.ʃəs ˈme.mə.ri]

nincs jó emlékezőtehetsége

she hasn't a good memory[UK: ʃiː ˈhæznt ə ɡʊd ˈme.mə.ri] [US: ˈʃiː ˈhæ.zənt ə ˈɡʊd ˈme.mə.ri]

rossz emlékezőtehetség

short memory[UK: ʃɔːt ˈme.mə.ri] [US: ˈʃɔːrt ˈme.mə.ri]

weak memory[UK: wiːk ˈme.mə.ri] [US: ˈwiːk ˈme.mə.ri]

rossz emlékezőtehetségű

irretentive[UK: ˌɪ.rɪ.ˈten.tɪv] [US: ˌɪ.rɪ.ˈten.tɪv]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies