dicţionar Maghiar-Englez »

elutasítás înseamnă în null

MaghiarăEngleză
elutasítás

rejection [rejections]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈdʒek.ʃn̩] [US: rɪ.ˈdʒek.ʃn̩]

refusal [refusals]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: rə.ˈfjuːz.l̩]

denial [denials]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈnaɪəl] [US: də.ˈnaɪəl]

dismissal [dismissals]◼◼◻ noun
[UK: dɪz.ˈmɪs.l̩] [US: ˌdɪ.ˈsmɪs.l̩]

refusing◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈfjuːz.ɪŋ] [US: rə.ˈfjuːz.ɪŋ]

repudiation◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˌpjuː.dɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˌpjuː.di.ˈeɪʃ.n̩]

condemnation [condemnations]◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒn.dem.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.dəm.ˈneɪʃ.n̩]

negative [negatives]◼◻◻ noun
[UK: ˈne.ɡə.tɪv] [US: ˈne.ɡə.tɪv]

repulse [repulsed, repulsed, repulsing, repulses]◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈpʌls] [US: ri.ˈpʌls]

spurn [spurned, spurned, spurning, spurns]◼◻◻ verb
[UK: spɜːn] [US: ˈspɝːn]

turn down◼◻◻ verb
[UK: tɜːn daʊn] [US: ˈtɝːn ˈdaʊn]

opt out◼◻◻ verb
[UK: ɒpt ˈaʊt] [US: ˈɑːpt ˈaʊt]

disavowal [disavowals] noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈvaʊəl] [US: ˌdɪ.sə.ˈvaʊəl]

rebuff [rebuffs] noun
[UK: rɪ.ˈbʌf] [US: rə.ˈbəf]

turndown noun

disallowance [disallowances] noun
[UK: ˌdɪ.sə.ˈlaʊəns] [US: ˌdɪ.sə.ˈlaʊəns]

dismissial noun
[UK: dɪsmˈɪsɪəl] [US: dɪsmˈɪsɪəl]

putting off noun

set-down noun
[UK: set daʊn] [US: ˈset ˈdaʊn]

turning away noun

elutasítások főnév

rejections◼◼◼ noun

elutasításra méltó melléknév

repudiable adjective
[UK: rɪpˈʌdiəbəl] [US: rɪpˈʌdɪəbəl]

gúnyos elutasítás

razz[UK: ræz] [US: ræz]

kerek elutasítás

brush-off [brush-offs] noun
[UK: brʌʃ ɒf] [US: ˈbrəʃ ˈɒf]

flat refusal[UK: flæt rɪ.ˈfjuːz.l̩] [US: ˈflæt rə.ˈfjuːz.l̩]

kereset elutasítása főnév

nonsuit◼◼◼ noun
[UK: ˈnɒn.ˈsjuːt] [US: ˌnɑːn.ˈsuːt]

nyers elutasítás főnév

snorter [snorters] noun
[UK: ˈsnɔː.tə(r)] [US: ˈsnɔːr.tər]

You can find it in:

MaghiarăEngleză