dicţionar Maghiar-Englez »

elesik înseamnă în null

MaghiarăEngleză
elesik ige

fall [fell, fallen, falling, falls]◼◼◼ irregular verb
[UK: fɔːl fel ˈfɔː.lən] [US: ˈfɑːl ˈfel ˈfɑː.lən]

drop [dropped, dropped, dropping, drops]◼◻◻ verb
[UK: drɒp] [US: ˈdrɑːp]

tumble [tumbled, tumbled, tumbling, tumbles]◼◻◻ verb
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

have a fall verb
[UK: həv ə fɔːl] [US: həv ə ˈfɑːl]

topple down verb
[UK: ˈtɒp.l̩ daʊn] [US: ˈtɑːp.l̩ ˈdaʊn]

topple over verb
[UK: ˈtɒp.l̩ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɑːp.l̩ ˈoʊv.r̩]

topple [toppled, toppled, toppling, topples] verb
[UK: ˈtɒp.l̩] [US: ˈtɑːp.l̩]

tumble down verb
[UK: ˈtʌm.bl̩ daʊn] [US: ˈtʌm.bl̩ ˈdaʊn]

tumble-over verb
[UK: ˈtʌm.bl̩ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtʌm.bl̩ ˈoʊv.r̩]

elesik (háborúban) (átv) ige

be killed verb
[UK: bi kɪld] [US: bi ˈkɪld]

elesik bukás ige

tumble [tumbled, tumbled, tumbling, tumbles] verb
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

belesik valamibe ige

cras verb

csatában elesik

be killed in action[UK: bi kɪld ɪn ˈæk.ʃn̩] [US: bi ˈkɪld ɪn ˈæk.ʃn̩]

széjjelesik ige

moulder [mouldered, mouldered, mouldering, moulders] verb
[UK: ˈməʊl.də(r)] [US: ˈmoʊl.də(r)]

You can find it in:

MaghiarăEngleză