dicţionar Maghiar-Englez »

eldönt (vmit) înseamnă în null

MaghiarăEngleză
eldönt (vmit) ige

make something clear to oneself verb
[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ klɪə(r) tuː wʌn.ˈself] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈklɪr ˈtuː wʌn.ˈself]

feldönt (vmit) ige

knock something over verb
[UK: nɒk ˈsʌm.θɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈnɑːk ˈsʌm.θɪŋ ˈoʊv.r̩]

topple something down verb
[UK: ˈtɒp.l̩ ˈsʌm.θɪŋ daʊn] [US: ˈtɑːp.l̩ ˈsʌm.θɪŋ ˈdaʊn]

topple something over verb
[UK: ˈtɒp.l̩ ˈsʌm.θɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɑːp.l̩ ˈsʌm.θɪŋ ˈoʊv.r̩]

You can find it in:

MaghiarăEngleză