dicţionar Maghiar-Englez »

egyensúlyozó înseamnă în null

MaghiarăEngleză
egyensúlyozó

balancer [balancers]◼◼◼ noun
[UK: ˈbæ.lən.sə(r)] [US: ˈbæ.lən.sər]

balance-bob adjective
[UK: ˈbæ.ləns bɒb] [US: ˈbæ.ləns ˈbɑːb]

equilibrant adjective
[UK: ˌiːkwɪlˈɪbrənt] [US: ˌiːkwᵻlˈɪbrənt]

equilibratory adjective
[UK: ˌiːkwɪlˈɪbrətəri] [US: ˌiːkwᵻlˈɪbrətˌoːri]

egyensúlyozó kar

balance-lever[UK: ˈbæ.ləns ˈliː.və(r)] [US: ˈbæ.ləns ˈle.vər]

egyensúlyozó művész főnév

equilibrist◼◼◼ noun
[UK: iː.ˈkwɪ.lɪ.brɪst] [US: ɪ.ˈkwɪ.lə.brɪst]

egyensúlyozó rúd

balancer [balancers] noun
[UK: ˈbæ.lən.sə(r)] [US: ˈbæ.lən.sər]

balancing-pole[UK: ˈbæ.ləns.ɪŋ pəʊl] [US: ˈbæ.ləns.ɪŋ poʊl]

counterweight[UK: ˈkaʊn.təˌrwet] [US: ˈkaʊn.təˌr.wet]

egyensúlyozó szerkezet

counterweight[UK: ˈkaʊn.təˌrwet] [US: ˈkaʊn.təˌr.wet]

equilibrator [equilibrators] noun
[UK: ˌiːkwɪlˈɪbreɪtə] [US: ˌiːkwᵻlˈɪbreɪɾɚ]

egyensúlyozó víztartály

trimming-tank[UK: ˈtrɪm.ɪŋ tæŋk] [US: ˈtrɪm.ɪŋ ˈtæŋk]

egyensúlyozódik ige

equilibrate [equilibrated, equilibrated, equilibrating, equilibrates] verb
[UK: ˌiː.kwɪ.ˈlaɪ.breɪt] [US: ɪ.ˈkwɪ.lə.ˌbreɪt]

kiegyensúlyozó melléknév

equalizing adjective
[UK: ˈiː.kwə.laɪz.ɪŋ] [US: ˈiː.kwə.ˌlaɪz.ɪŋ]

equilibrant adjective
[UK: ˌiːkwɪlˈɪbrənt] [US: ˌiːkwᵻlˈɪbrənt]

weight equalizer adjective
[UK: weɪt ˈiː.kwə.laɪ.zə(r)] [US: ˈweɪt ˈiː.kwə.ˌlaɪ.zər]

kiegyensúlyozó gép

balancing-machine[UK: ˈbæ.ləns.ɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈbæ.ləns.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

kiegyensúlyozó nehezék

balance[UK: ˈbæ.ləns] [US: ˈbæ.ləns]

kiegyensúlyozódik ige

equilibrate [equilibrated, equilibrated, equilibrating, equilibrates] verb
[UK: ˌiː.kwɪ.ˈlaɪ.breɪt] [US: ɪ.ˈkwɪ.lə.ˌbreɪt]

önegyensúlyozó főnév

self-balancing noun
[UK: self ˈbæ.ləns.ɪŋ] [US: ˈself ˈbæ.ləns.ɪŋ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză