dicţionar Maghiar-Englez » egyenlő meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
egyenlő melléknév

aliquot adjective
[UK: ˈæ.lɪ.kwɒt] [US: ˈæ.lɪ.kwɑːt]

amount verb
[UK: ə.ˈmaʊnt] [US: ə.ˈmaʊnt]

amount to verb

co-ordinate adjective
[UK: kəʊ ˈɔː.dɪ.nət] [US: ˈkoʊ ˈɔːr.dɪ.nət]

deuce noun
[UK: djuːs] [US: ˈduːs]

egal adjective
[UK: ˈeɡəl] [US: ˈeɡəl]

egalitarian[UK: ɪ.ˌɡæ.lɪ.ˈteə.rɪən] [US: ɪ.ˌɡæ.lə.ˈte.riən]

eq (equal) adjective
[UK: ˈiː.kwəl] [US: ˈiː.kwəl]

equal adjective
[UK: ˈiː.kwəl] [US: ˈiː.kwəl]

equal to adjective
[UK: ˈiː.kwəl tuː] [US: ˈiː.kwəl ˈtuː]

equals adjective
[UK: ˈiː.kwəlz] [US: ˈiː.kwəlz]

equivalent adjective
[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt]

even adjective
[UK: ˈiːv.n̩] [US: ˈiːv.n̩]

izomorphous adjective
[UK: ˈaɪzəmˌɔːfəs] [US: ˈaɪzəmˌoːrfəs]

level adjective
[UK: ˈlev.l̩] [US: ˈlev.l̩]

egyenlő (vmivel)

match[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

egyenlő (vmvel) melléknév

equalled adjective
[UK: ˈiː.kwəld] [US: ˈiː.kwəld]

egyenlő arányban megosztozik vkvel (vmin)

go halves with somebody in something[UK: ɡəʊ hɑːvz wɪð ˈsʌm.bə.di ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡoʊ ˈhævz wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

egyenlő elbánásban

on an equal footing[UK: ɒn ən ˈiː.kwəl ˈfʊt.ɪŋ] [US: ɑːn ˈæn ˈiː.kwəl ˈfʊt.ɪŋ]

egyenlő elbánásban vkvel

on an equal footing with somebody[UK: ɒn ən ˈiː.kwəl ˈfʊt.ɪŋ wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ɑːn ˈæn ˈiː.kwəl ˈfʊt.ɪŋ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

egyenlő ellenfelek találkoznak

Greek meets Greek[UK: ˈɡriːk miːts ˈɡriːk] [US: ˈɡriːk ˈmiːts ˈɡriːk]

egyenlő elosztás főnév

equidistribution noun
[UK: ˌiːkwɪdˌɪstrɪbjˈuːʃən] [US: ˌiːkwᵻdˌɪstrɪbjˈuːʃən]

egyenlő erejű

equipollent adjective
[UK: ˌiː.kwɪ.ˈpɒ.lənt] [US: ˌiː.kwə.ˈpɑː.lənt]

equiponderant adjective
[UK: ˌiː.kwɪ.ˈpɒn.də.rənt] [US: ˌiː.kwɪ.ˈpɒn.də.rənt]

equivalent[UK: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt] [US: ɪ.ˈkwɪ.və.lənt]

egyenlő esély főnév

equal opportunities[UK: ˈiː.kwəl ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.tɪz] [US: ˈiː.kwəl ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.tiz]

even bet[UK: ˈiːv.n̩ ˈbet] [US: ˈiːv.n̩ ˈbet]

even chance[UK: ˈiːv.n̩ tʃɑːns] [US: ˈiːv.n̩ ˈtʃæns]

even money[UK: ˈiːv.n̩ ˈmʌ.ni] [US: ˈiːv.n̩ ˈmʌ.ni]

toss-up noun
[UK: tɒs ʌp] [US: ˈtɒs ʌp]

egyenlő esélyük van

have even chances[UK: həv ˈiːv.n̩ ˈtʃɑːn.sɪz] [US: həv ˈiːv.n̩ ˈtʃæn.səz]

egyenlő feltételek mellett

fair field and no favour[UK: feə(r) fiːld ənd nəʊ ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈfer ˈfiːld ænd ˈnoʊ ˈfeɪ.vər]

egyenlő fogú (isodont)

isodontous[UK: ˌaɪsədˈɒntəs] [US: ˌaɪsədˈɑːntəs]

egyenlő jelentőségű melléknév

equiponderant adjective
[UK: ˌiː.kwɪ.ˈpɒn.də.rənt] [US: ˌiː.kwɪ.ˈpɒn.də.rənt]

egyenlő jogú hitelezők

creditors who rank equally[UK: ˈkre.dɪ.təz huː ræŋk ˈiː.kwə.li] [US: ˈkre.də.tərz ˈhuː ˈræŋk ˈiː.kwə.li]

egyenlő karéjú melléknév

homocercal adjective
[UK: hˈɒməʊsəkəl] [US: hˈɑːmoʊsɚkəl]

egyenlő kedélyű

even-minden[UK: ˈiːv.n̩ ˈmaɪn.dən] [US: ˈiːv.n̩ ˈmaɪn.dən]

egyenlő kerületű melléknév
menny

isoperimetrical adjective
[UK: ˌaɪsəʊprɪmˈetrɪkəl] [US: ˌaɪsoʊprɪmˈetrɪkəl]

egyenlő kezdeményű főnév

homozygote noun
[UK: ˌhomoˈzaɪɡot] [US: ˌhomoˈzaɪɡot]

egyenlő különbségű melléknév
menny

equidifferent adjective
[UK: ˌiːkwɪdˈɪfrənt] [US: ˌiːkwᵻdˈɪfrənt]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies