dicţionar Maghiar-Englez »

dilis înseamnă în null

MaghiarăEngleză
dilis melléknév

crazy [crazier, craziest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈkreɪ.zi] [US: ˈkreɪ.zi]

nutty◼◼◻ adjective
[UK: ˈnʌ.ti] [US: ˈnʌ.ti]

psycho◼◼◻ adjective
[UK: ˈsaɪk.əʊ] [US: ˈsaɪko.ʊ]

dilis melléknév
GB

bonkers◼◼◻ adjective
[UK: ˈbɒŋkəz] [US: ˈbɑːŋkərz]

dilis

wacky (cockamamie, cockamamy, goofy, sappy, silly, whacky, zany) [wackier, wackiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈwæk.i] [US: ˈwæk.i]

dorky◼◼◻ adjective
[UK: dˈɔːki] [US: dˈoːrki]

nutter◼◼◻ noun
[UK: ˈnə.tə(r)] [US: ˈnə.tər]

cracker [crackers]◼◻◻ noun
[UK: ˈkrækə(r)] [US: ˈkrækər]

kooky◼◻◻ adjective
[UK: ˈkuːk.i] [US: ˈkuːk.i]

cuckoo◼◻◻ adjective
[UK: ˈkʊk.uː] [US: ˈkəˌk.uː]

barmy◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɑː.mi] [US: ˈbɑːr.mi]

queer [queerer, queerest]◼◻◻ adjective
[UK: kwɪə(r)] [US: ˈkwɪr]

whacko◼◻◻ adjective
[UK: ˈwæk.əʊ] [US: ˈwæko.ʊ]

batty [battier, battiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈbæ.ti] [US: ˈbæ.ti]

potty [pottier, pottiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɒ.ti] [US: ˈpɑː.ti]

cracked◼◻◻ adjective
[UK: krækt] [US: ˈkrækt]

crotchety◼◻◻ adjective
[UK: ˈkrɒ.tʃɪ.ti] [US: ˈkrɑː.tʃə.ti]

touched◼◻◻ adjective
[UK: tʌtʃt] [US: ˈtətʃt]

foolish◼◻◻ adjective
[UK: ˈfuː.lɪʃ] [US: ˈfuː.ˌlɪʃ]

screwball◼◻◻ adjective
[UK: ˈskruː.bɔːl] [US: ˈskruː.ˌbɒl]

crazed◼◻◻ adjective
[UK: kreɪzd] [US: ˈkreɪzd]

bat-shit crazy noun

bats adjective

be cracked adjective
[UK: bi krækt] [US: bi ˈkrækt]

be up the pole adjective
[UK: bi ʌp ðə pəʊl] [US: bi ʌp ðə poʊl]

buggy [buggier, buggiest] adjective
[UK: ˈbʌ.ɡi] [US: ˈbʌ.ɡi]

gone in the upper story adjective
[UK: ɡɒn ɪn ðə ˈʌ.pə(r) ˈstɔː.ri] [US: ˈɡɒn ɪn ðə ˈʌ.pər ˈstɔː.ri]

kookie adjective
[UK: kˈuːki] [US: kˈuːki]

locoed adjective
[UK: ˈləʊkəʊd ] [US: ˈloʊkoʊd ]

off one's dot adjective
[UK: ɒf wʌnz dɒt] [US: ˈɒf wʌnz ˈdɑːt]

off one's onion adjective
[UK: ɒf wʌnz ˈʌn.jən] [US: ˈɒf wʌnz ˈʌn.jən]

off one's rocker adjective
[UK: ɒf wʌnz ˈrɒkə(r)] [US: ˈɒf wʌnz ˈrɑːkər]

queer in the head adjective
[UK: kwɪə(r) ɪn ðə hed] [US: ˈkwɪr ɪn ðə ˈhed]

rummy adjective
[UK: ˈrʌ.mi] [US: ˈrʌ.mi]

squiffed adjective
[UK: skwɪft] [US: skwɪft]

weak in the upper story adjective
[UK: wiːk ɪn ðə ˈʌ.pə(r) ˈstɔː.ri] [US: ˈwiːk ɪn ðə ˈʌ.pər ˈstɔː.ri]

whacky adjective
[UK: wˈaki] [US: wˈæki]

woody [woodier, woodiest] adjective
[UK: ˈwʊ.di] [US: ˈwʊ.di]

dilis (átv) főnév melléknév

wrong in the upper story noun adjective
[UK: rɒŋ ɪn ðə ˈʌ.pə(r) ˈstɔː.ri] [US: ˈrɒŋ ɪn ðə ˈʌ.pər ˈstɔː.ri]

dilis alak főnév

weirdo◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪə.dəʊ] [US: ˈwɪrdo.ʊ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză